Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

sNdpIY-

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006
IpÃgnIfneqsS
B-i
 

IpÃ-gn-I-fn-eqsS Fæmw ImWmw. ]Ãv aWn Ign-¹p, kqcyË th¾{X i~-\m-bn-æ. \neÃv hgn-Iç-|n-cp-h-ihpw ]Sá-Ðp-I-b-dnb sNSn-I-fpsS XWp-Ô-I-Ðn-cp-Ðn-æ. IqÃ-Ú-e-Ãnã Xq|p-hn-f-|p-Iç|v ]Icw Ce-Iv{Sn|v _ç_p-Iç BWn-tÔmç. ]eXpw ^yqkm-bn-cn-|p-Ðp. Ahç Gsd t\cw ImgvN-Iç I¾p-\n-Ðp. ]nsÐ c¾p Õmkvân|v Ikm-e-Iç hen-®n-ºp, HÐn-en-cp-Ðp, ASp-Ã-Xnã c¾p-Im-ep-Ifpw Ib-ân-sh-®p. ¢Wn-|-sÔ-º-há Hmtcm-cp-Ã-cmbn hÐp-sIm-¾n-cpÐp; hnin-jvS-hy-~n-Iç. Nne-cpsS t]cp-Iç Adn-bmw. AhmáUv e`n-|p-Ð-h-cpsS t]cpw ]Shpw I¾v a\-ün-em-|pI A{X _pÊn-ap-ºp-è-Im-cy-a-æ. Hcp hninjvSm-Xn-Yn-bpsS IqsS hÐ-Xm-W-hç. Hgn¹p amdn-\n-Ðp. hÐ-há ]c-kv]cw kulrZw ]pXp-|p-Ibpw hnti-j-ªç ssIam-dp-Ibpw ]pXn-b-t{]m-P-Ivâp-I-sf-Ôân kwkm-cn|p-Ibpw sNàpÐ Xnc-|n-em-Wv. Ip-d®p Ign-¹-tÔmç apÚv, Hcp IYm-Iym-Únã sh®v ]cn-N-b-sÔº Fgp-Ãp-Imcn Ibdn hÐp. Ahç ASp-Ãp-sNÐv ]cn-Nbw ImWn-®p. Ahá|v a\-ün-em-bn-æ. háj-ªç|p apÚv \SÐ IymÚn-s\-Ôân HmáÛn-Ôn-®p. Ahá HmáÃp-t\m|n: "MvB, IY-I-fnã taL-ªç \nd¹ B IY-----"A-hfpsS IY-I-fnã taL-ªç Fæm-bvt]mgpw ISÐp hÐn-cp-Ðp. Ahá CtÔmgpw taL-ª-sf-Ôân ]d-bp-I-bm-bn-cp-Ðp.taL-ª-fnã sNÛ-cn-bm-Sp-Ifpw knwl-Ã-ebpw KáÃ-ª-fnã hogpÐ kpÎ-cn-Ifpw Fæmw IS-Ðp-t]m-bn. IqÃ-Ú-e-Ãn\v Xmsg sNcp-hnã, kc-kzXo aWvU-]-Ãnã Ikm-e-Iç \nc-Ðp. Iyma-d-Iç öm\w \në-bn-®p. hnin-jvSm-Xn-Yn-Iç D]-hn-jvS-cm-ImË XpS-ªn. Ahç Abm-tfm-sSm-Ðn®v \oªn. "\o hc-¾, ¢Wn-|-sÔ-º-htc AhnsS hcm-hq-----"sN-Ð-Xnepw thK-Ãnã Ahç Xncn®p \S-Ðp. IqÃ-Ú-e-ÃnsÒ Icn-©ã]-S-hp-Iç Ib-dn. sImÃp ]Wn-I-fpè hmXn-en\v t\sc Xq|n-bn-ºn-cpÐ Hmºp hnf|v Ah-fpsS s\ân-bnã Xºn; apdn-¹n-sæ-©nepw XnWáÃp. AIsà I\à Icnw XqWn\v ]nÐnã Hfn-®p. ]Xps| IpÃ-gn-bpsS ac-Ãn-Á-bnã Nmcn. IpÃ-gn-I-fn-eqsS Imâv kzOÎw Hgp-In-h--cp-Ðp-¾m-bncp-Ðp. \f-Î-bnse ImânsÒ XWp-Ônã Ahç-D-d-ªn. CSbv|v Dd|w sRºn Ahç kc-kz-Xo-a-WvU-]-Ãn-te|v t\m|n-s|m-¾n-cp-Ðp. kZ-kyá hnc-en-se-Ám-hp-Ð-{X. {]`m-j-Iá ssaIv#n-eqsS i_vZw XmgvÃn kwkm-cn-|p-Ðp-¾m-bn-cp-Ðp. Nmcn-bn-cpÐp Ahç IpÃ-gn-Ãn-Á-bnã ho¾pw Dd-ªn-tÔm-bn. \o¾ \nháÐv------------- Aªns\ InS-|p-tÚmç apÃîn ]d-bp-am-bn-cp-Ðp, "s]©p-tºyfv {]mbm-bmev aeáÐv sIS-Ðq-Sm--- KÏá-ê-Ûmcv I¾mev ]nsÐ----- HÐpw ]d-b-¾------------"Ahç sNcn-¹vIn-S-|-Ðp.IÁv Xpd-Ðp-t\m-|n-b-tÔmç hnin-jvSm-Xn-Yn-Iç ssII-fnse Õmkvân|v t_mIvkp-I-fnã \nÐv aÊy-m-ý-`-¢Ww Ign-|p-Ðp. Ah-fpsS IqN-ºp-Im-c\pw `¢Ww Ign-|pÐ Xnc-|n-em-Wv. DuWv Ign¹v IÃn® knK-c-âp-am-bn-Abmã apI-fn-te|v Ib-dn-tÔm-bn. Ahç I¾nºpw ASp-tÃ|v hÐn-æ. kabw t\m|n, c¾p aWn. km[m-cW Cu ka-bÃv hniÐv IÁv ImWm-sX-bm-hpw. CÐv, Cæ, hni-Ôn-æ. {]mX-ensÒ aqÐv CÍen Zln-®n-sæÐv tXmÐp-Ðp. k` ho¾pw HÃp IqSn. f-Î-bnse Imân\v XWp-tÔ-dn-h-Ðp. Hcp IÔv NqSpè Nmb Inºn#mã sImèm-saÐv tXmÐn. BImiw Ccp-fmË XpS-ªn. bm{Xm Ae-hËkv hmªpÐ Xnc-|n-emWv Fæm-hcpw; bm{X-]-d-bã Hcp NS-ªmbn \S-|p-Ðp-. Ahç Fæmw IpÃ-gn-bn-eqsS t\m|n-bn-cp-Ðp. Xnc-s|m-gn-¹p. Ah-fpsS Iqºp-Im-c\pw thsd \me³p t]cpw am{Xw. Ahç Icn-©ã ]S-hp-I-fn-d-ªn. Iqºp-Im-c-t\m-sSmÔw kwkm-cn-®p-sIm-¾n-cpÐ Idp-Ã-Xm-Sn|m-cË Ahsf I¾p. "ChnsS D¾m-bn-cp-Ðpthm? FtÌ apI-fn-te|v hÐnæ? -----"adp-]Sn ]d-bmË tXmÐn-bn-æ. HÐn®p hÐ-Iq-ºp-Im-cË htc-s¾Ðv ]d-¹p-shÐv ]d-bp-ÐXv DNn-X-a-æ. "RmË At\z-jn-®n-cp-Ðp. sadq½ Ifá Pw_-dnº kv{Xosb", Abmç \njvI-f-©-X-tbmsS ]d-¹p.XsÐ sIm¾p hÐXv FÌn-\m-sWÐv Chá-|má|p-a-dn-bn-æ. "`¢Ww Ign-®ntæ? -----" XmSn-|m-c\v IjvSw tXmÐn-bn-cn-|-Ww. IqsS hÐ Bç Aev]w amdn-\nÐv knK-câv hen-|p-Ðp-¾m-bn-cp-Ðp. XmSn-|m-cË t\m|n-\n-ev|p-I-bm-bn-cp-Ðp. Abmç ]gb Ime-Ãn-eqsS k³-cn-|p-I-bm-h-Ww. Ah-fpsS IÁ-Iç \nd-¹p-thm?A-bm-tfm-sSmÔw Ahç tKâv ISÐv tdmUn-te-|n-d-ªn. Hmtºm-dn-¢-bnã Ib-dn. Hcp tlmº-en\v apÐnã Hmtºm \náÃn. Abmç Hcp akm-e-tZm-ibv| HmUá\-evIn. Ahç tZmi-bn-te|v Gsd t\cw t\m|n-\n-Ðp. "XnÐm-\mWv tZmi sIm¾p hÐXv -----", Abm-ç ]d-¹p. "Ign-|vWntey? D®bv|v h-tæm-ctSw IqsS t]mbn hbdv s\d-®n-ºp-¾m-hpw. AXm-sh-i-Ôn-æm-sÃ-----", Ahç an¾n-bn-æ. tZmi hæmsX XWp-Ãn-cp-Ðp. IÁp-Iç ]pI-bp-Ðp-¾m-bn-cp-Ðp. Fhn-sStbm Xobm-fn-Ô-S-cp-I-bm-bn-cp-Ðp. AtÔmgpw Ahç au\-ambn-cp-Ðp. ... Bcpw ImW-cpXv, IÁnã shèw \nd-b-cpXv.... Ahç \\¹ Xqhm-e-bnã tXª-eS-|n. -


-
...............................................................................................
-Bim Nmt|m-®Ë, sshim-Jw, F.-]n.-tdm-Uv,
Imº-Im-Úmã-- 680544.

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy