Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006
sbmt\h amIv tImáan-|v
      k-Îá-i-IË-
-      am-em-J-amcpsS ]X-\w

kn.]n. A_q_|á-
      FË \mYm hcnI \o
-      CÌyË {]W-bÃnsÒ bmX-\-Iç-
-      I-hnbpsS IY-
      {]n-bsÔº kplr-Ãn-\v
-      km-¢y-]{Xw
-      \-Nn-tI-XünsÒ au\w
-      \æ XpS-|ªç ImÃv
-      D-Án-bm-im-cn-
-      th-\ã-
      -th-\ã-Ô-¢n-IfpsS ZpxJw

bqÔv t_gvkn-
-      FhnsS ]®-Ôp-Iç-
-      I-dpà Pme-Iw
-      A-dn-bnsæ-\n-|v
-      E-Xp-t`-Z-ªç-
-      I-hn-XIç Fgp-XpÐ Hcmç-
      {]-W-b-Ãn-em-bn-cn-|p-tÚmç-

-Jeoã Pn{_mË
-      lr-Z-bÃnsÒ IbÃnã
-      k-am-[m-\hpw bpÊ-hpw
-      {]hmNIË

-a-\ojv taÔ-àqá-
      sh-fp-Ôv
-      \ná-ê-N-\w
-      a-[y-öw

-ao\ IÌkzman-
      {`m-Ì-amb {]Im-iw

F.sI. ]oXmw_cË-
-      k-l-\w
-      In-fnsbÌp ]mSmË-
      s]m-Ðv

ssN{X-
-      A-\p-`-h-ªç-
-      ]p-g-
      ss]-Xr-Iw
-      ZpxkzÓw
-      I-ÁocnsÒ cpNn-

-K^qá IcphÁqá-
-      tIm-Ì-esb-|p-dn-®pè hmIy-ªç-
-      k-l-Po-hn-
      sXm-ºnã-

-inhZmkv ]pdtacn-
-      X-e-ap-d-Iç-

-hnñp-\mcmbWË \ÚqXncn-
-      \n-jm-Z-]á-êw
      sX-cphnse kÏy-

-IqÃmfn KwKm[cË---
-      aÈyw
      bm{X-


 

 

 

 


Back

© 2006, Thanal Online, Designed & Hosted By: Web Circuit india.