Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006

-F.sI. ]oXmw_-cË---

 

 
P\-\w 1950 amá®v 18\v Gâp-am-\q-cn-\-SpÃv t]cq-cnã
-]nXm-hv ap¾p-th-enã Ipam-cË \mbá
-amXm-hv- A-Úmºv X©½
-`mcy Xpf-ko-a-Wn.
-a|ç kp\nã Sntâm, kp[-ojv Sntâm.
C-cp-]-t-Ãgv hájw AÊym-]-I-\mbn tImgn-t|mSv Pnæ-bnã tPmen-sN-bvXp. 2005 amá®nã káêo-knã \nÐv hnc-an-®p. ]ptcm-K-a\ Iem-km-ln-Xy-kwLw tImgn-t|mSv Pnæm-k-an-Xn-bw-Kw. hnhn-[-I-em-kmw-kvIm-cn-I-{]-öm-\-ª-fp-ambn _Ï-sÔºv {]háÃn-|p-Ðp. B\p-Im-en-I-ª-fnã Fgp-Xp-Ðp. BZy-I-hn-Xm-k-am-lm-c-amb \njm-Z-ImWvUw s]Ë _pIvkv {]kn-Êo-I-cn-®p. IrXy-am-b e¢y-t_m-[-apè Ihn-bmWv ]oXmw-_-cË. "shfp-Ãp-{]-k-cn-ÔmáÐ háÃ-am-\-I-tÚm-f-ÃnsÒ Npa-cp-I-fnã {]Xn-tj-[-t_m-[-ª-fpsS Idpà tNm|v sIm¾v, Nne A{]n-b-k-Xy-ª-sf-gp-Xp-I-bmWv Cu Ihn-X-I-fn-eq-sS. ImW-cp-Xm-Ã-sXms| ImWpÐ i]n-|-sÔº Hcp IÁpw, ]d-b-cp-Xm-Ã-sXms| hnfn®p ]d-bpÐ Ipcp-Ãw-sI-º-Hcp \m|pw A`n-i-]vX-k-Ûm-\-ª-fmbn e`n- ®h-\mWv Cu Ihn. kaq-l-ÃnsÒ s]mXp t_m[-Ãn\v cpNn-|mà tNmZy-ªç Abmç \n-c-Ìcw tNmZn-®p-sIm-t¾-bn-cn-|p-Ðp.", sI.-]n.-tam-l-\Ë ]oXmw-_-csÒ ]pkvXIw Ah-X-cn-Ôn-®p-sIm¾v Fgp-Xp-Ðp. kam-lm-c-Ãnse Nne Ihn-Xm-`mK-ªç NphsS tNá|p-Ðp.


-      k-l-\w
-      In-fnsbÌp ]mSmË-
      s]m-Ðv

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy