Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

FgpÃpImc\psamÃv-

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006


sI.-Sn.-ap-l-Û-Znt\m-sSmÃv Aev]-t\cw

 

tPmáPv _pjnsÒ CÌym-k-Îái-\-Ãnã kmwkvIm-cn-I-{]-háÃ-I-cpsS {]Xn-tj-[-a-dn-bn-|p-Ð-Xn\v th¾n, Fw.-F.-t_-_nbpw jn_p-ap-l-ÛZpw FUnâv sNbvX "hcq Cu tNmc-ImWq" FÐ ]pkvX-I-ÃnsÒ {]Im-i-\w- \-S-Ð-Xn\v tij-amWv Fw.-Sn.-bpsS hoºnã \nÐv Rªç sI.-Sn.-ap-l-Û-ZnsÒ hoºn-te|v sNÐ-Xv. Fw.-F.-t_-_n, ssIX-{]w, sI.-C.-FË. ]n.-sI.-t]m-|á, ]pcp-jË IS-ep¾n FÐn-ªs\ kmwkvIm-cn-I-{]-I-háÃ-I-cmb \nc-h-[n-t]á Cu kwL-Ãn-ep-¾m-bn-cp-Ðp.

sI.-Sn. Ah-i-\m-Wv. imco-cn-Im-kzm-öy-Ãn-\-Ôpdw a\-ün\v bmsXmcp t]md-ep-ta-ev|mà asâmcp sI.-Sn.-bp-¾v. tIc-f-]-T-\-tIm½{K-ün-s\-Ô-ân-bm-bn-cp-Ðp-thm- AXv? tIm½{KünsÒ Ahmá-Up-am-bn-ºmWv t__n hÐn-cn-|p-Ð-Xv. ae-bm-f-\m-S-I-ÃnsÒ alm-]n-Xm-h-l-\mb sI.-Sn.|v AXv t__n kÛm-\n® \nan-j-ªç hnIm-c-\ná`-c-am-bn-cp-Ðp.

t__n shdpsX Hcp ^nUn-ensÒ XÌn-bn-seÐ t]mse HÐv XpS-ªn-sh-®-Xm-bn-cp-Ðp, kw`m-j-Ww. sI.-Sn. ]nsÐ ]d-bmË XpS-ªn. BcmWv FsÐ \mSIw ]Tn-Ôn-®Xv? kv|qç ]T\w F\n|v tIhew A³p háj-tÃXv am{Xw. ]pkvX-I-Ãnã \nÐæ RmË PohnXw ]Tn-®-Xv, PohnXw ]Tn-®m-etæ \mS-I-ap-¾mhq? A\p-`-hn-®mWv RmË ]Tn-®-Xv. Aªns\-bmWv 1953 Unkw-_á17\v F\n|v B \mSIw, "CÆq-an-bmWv" RmË Ah-X-cn-Ôn-®-Xv. B \mSIw CtÔmç FsÒ apÚnepw Ah-X-cn-Ôn-|p-Ðp. B \mSIw RmË Fgp-Xn, kwhn-[m\w sNbvXp,
 ]mºv  ]mSn,A`n-\-bn-®p. CtÔmç Ifn-®m-epw, AXn-tÔmgpw Ien-|p-Ðp-¾v, RmË AXn-t\m-sSmÔw Nncn|pw Icbpw , AXv ho¾pw Bkz-Zn-|pw, asâm-cm-fpsS IrXn-sb-Ð-t]m-se. CSbv|v t__n ]d-¹p, C\nbpw Hcp ]mSv sNàm-\n-tæ, sI.-Sn.-ap-l-ÛZv FÐ Iem-Im-cË Fªns\ ]cn-W-an-®p-¾mbn FsÐms| Fgp-Xn-sh-bv|t¾? AtÔm-gmWv sI.-Sn. "IÁp-Iç " FÐ IY-sb-Ôân ]d-¹-Xv. tImgn-t|m-SvIm-c-\mb Hcp sXmgn-em-fn|v temI-sN-dp-I-Ym-k-Ûm\w e`n-®-Xnã BÿmZw ]q¾v sI.-F. AØmkv ÛnâvknsÒ Ah-km-\-]p-dsà XsÒ tImf-Ãnã Fgp-Xn-bXv sI.-Sn. HmáÛn-®p. Ncn-{X-ÃnsÒ Atª-Ã-e-|p-\n-ÐmWv sI.-Sn.-kw-km-cn-®-Xv. ]pXn-b-F-gp-Ãp-Imá|v CsXms| Adn-bmtam Bthm. AsX, Hcp sXmgn-em-en, B \ne-bv|pè Hcp ho¢-Whpw kq¢n-Ôp-samÐpw \manÐv \S-Ãp-Ðn-sæÐ ]cn-`hw sI.-Sn.-|p-¾v. "]TnÔ-æ, s]mSn-ÔmWv Imcyw " , sI.-Sn. ]d-bp-Ðp.

kpcmkp kvamc-I-\mS-tIm-È-h-Ãnse t^m|kv sI.-Sn.-bm-bn-cp-Ðp-h-tæm. AXnã sI.-Sn.-N-cn-XmáÄ-\m-Wv. "FsÒ a\üv \ndsb CÐpw \mS-I-am-Wv.Fæmw RmË {Intbâv sNbvX-h.1963ã Im^ná \mSIw Fgp-Xn. XpSáÐv Hc-kw-Xr]vXn FsÐ ]nSn-Iq-Sn. XpSáÐv RmË Fgp-Xm-sX-bm-bn. RmË Fgp-Xp-I-bn-sæÐv Bsc-©nepw Icp-Xntbm Bthm. Bdv sImæw RmË Fgp-Xn-bn-æ. FÌm FsÒ \mSIw XoáÐp-t]mtbm? AXæ Imc-Ww. \ÛpsS Cu Imew, Xew, kml-N-cy-ªç HÐpw aXn-bm-hp-Ðnæ \mS-I-Ãn-\v, FsÒ \mS-I-Ãn-\v. asâ-sÌw-©n-ep-samcp Xew thWw, Ime-k-©ev]w thWw, kml-N-cy-ªç thWw. XpSáÐv At\z-j-W-am-bn-cp--Ðp.1969 hsc At\z.Ww XpSáÐp. " B háj-amWv ]pXn-sbmcp Ime-t_m-[hpw Xe-t_m-[hpw IeáÐ "krjvSn " bpsS cN\ \S-Ð-Xv. ]pXn-sbm-cm-Iym-\-am-bn-cpÐp CXv. CXv FtÒ-XmtWm? P\-ªç B \mSIw kzoI-cn-®p. CsX-\n|v ss[cyw \evIn. ]pXnb Imew, Xew, kml-N-cy-ªã Fæmw P\-ªç kzoI-cn-®p. AXn\v Bdv \o¾ háj-ªç _en-I-gn-®p. B _en-Zm\w ]t¢, ]mgm-bn-æ. CànsS Ipam-c-kw-`hw Fgp-Xn. FsÒ a\üv CtÔmgpw kzö-a-æ. acp-Ðp-Iç sIm¾v _pÊn-{`wiw kw`-hn-®pthm? Adn-bn-æ. GXm-bmepw \mS-I-{In-bbv|v Hcp ]pXnb hnXm\w \evImË sI.-Sn.-ap-l-Û-Zn\v Ign-¹p, Hcp ]pXnb \náê-N-\w. Rm\pw hmbn-®n-ºp-¾v. ¢b-tcm-Kn-bm-bn-cp-Ðp, RmË. Znæn-bnã Hcm-ip-]-{Xn-bnã Ipd-®p-Imew Ign-®p-Iq-ºn. AhnsS Hcp alm-{K-Ím-e-bw. ^nem-k-^n, sSIvt\m-fPn Fæmw hmbn-|mË Inºn. AXn-\v`m-j-sb-hnsS? FÐmepw hmbn-®p. AtÔm-gmWv ssSw tÕË FsÒ a\-ünã Ib-dn-b-Xv. AXv ]mgm-bn-sæÐv am{Xw. sI.-Sn. kzev]w \náÃp-Ðp. AXnsÒ ^e-am-bn-cpÐp krjvSn, önXn, kwlm-cw, k\m-X\w XpS-ªnb \mS-I-ªç. CS-|m-eÃvX at\mPv iyma-fnsÒ Bdm-an-{Înbw FÐ IY-hm-bn-®p. AsX-gp-Xmtam \m-S-I-ambn? CtÔmgpw RmË a¾-Ã-c-ª-ç ImWn-|p-Ðp, Btem-Nn-|p-Ðp. AsXmÐpw Fgp-XmË hà, FÌn\v aqÐm-an-{Înbw t]mepw Ign-bn-æ, FÐn-ºtæ Bdm-an-{Înbw? "CsXm-s|-bmWv F\n-|p-è-Xv. aqÐmw |mknã kv|qfnã sNáÐp. U_nç s{]mtam-jË Inºn A³mw |mkn-se-Ãn. Aªns\ BsI A³p hájw. Hcp Fºmw |mkv hnZym-`ym-kw. " "DÐ-X-hn-Zym-`ymkw XpS-ªnb Atbm-Ky-X-I-sfm-Ðp-anæ " Fw. F. t__n ]d-¹p.

Akp-J-sÃ-]-ân-bpè ]cm-aái-Ãn-\n-S-bnã ssIX-{]-ÃnsÒ kwKo-X-Nn-In-Èm-]-Ê-Xn-sb-Ôân Nne-]-cm-aái-ª-fp-¾m-bn. Nne kwKoX HmUn-tbm-Iç sI.-Sn.|v FÃn®p sImSp-|m-saÐv ssIX{]w hm|v \evIn. Aev]-t\cw IqSn kw`m-jWw \S-Ðp. sI.-Sn.-bpsS t{SUv bqWn-bË {]-háÃ-\hpw t]meo-knã Hfn-|p-Ð-Xn\v th¾n \S-Ãnb ]em-b-\hpw Hs| ]cm-aái-hn-j-b-am-bn.

"]Tn-|mË kmln-Xy-ap-¾m-bn-cp-Ðp-sh-©nã RmË Xoá®-bmbpw kmln-Xy-Im-c-\m-Ip-am-bn-cp-Ðn-æ. " sI.-Sn.-X-d-Ôn®p ]d-¹p. ]m|n-öm-\-\p-Iqe Imwss]Ë Nneá \-S-Ãn-b-sXms| sI.-Sn.-\-Ðmbn HmáÛn-|p-Ðp. AhnsS t]mbn-cp-sÐ-©nepw kmln-Xy-ap-¾m-Ip-am-bn-cp-Ðn-æ, X\n-s|Ðv sI.-Sn.-|p-d-Ôm-Wv. "DkvXmZv _nkvan-æm-Jms\ Ata-cn-|-bn-te|v ¢Wn-®-IY t__n A\p-kva-cn-®p. " Rms\-Ìn\v AhnsS hcWw? ""AhnsS Atª|v Fæm kuI-cy-ªfpw Inºpw. ]Ww th¾{X Inºpw. Fæmw. ""sImèm-atæm " jl-\m-bn-bpsS F|m-e-tÃbpw am{Ìn-IË, kwKo-X-ÃnsÒ Ipe-Kpcp \mYË Bë-cy-sÔ-ºp. "AhnsS KwKm \Zn D¾m-hp-a-tæm, Ctæ? Imin hniz-\m-YË D¾m-hp-a-tæm, Ctæ? " AXp t]mse sI.-Snbpw A|m-esà Nne kÛáÉ-ªsf AXn Pohn-®p. AÚ-Ãn-aqÐv sImæ-ambn "CXv `qan-bmWv " hÐn-ºv. Hcp ]mSv \mS-I-ªç Fgp-Xn. NphÐ LSn-Imcw t]mepè ]co-¢-W-ªç \S-Ãn. shfn®w hnf-|-t\zjn-|pÐp t]mepè \mS-I-ªç. Fæmw XsÒ kaq-l-Ãn\v th¾n. A\m-Nm-c-ªçs|-Xn-sc, AÏ-hn-izm-k-ªçs|-Xn-sc, kmaq-ln-I-Xn-o-Içs|-Xn-sc-þþ hni-|p-Ð-h\v th¾n. "ae-bm-f-\m-S-I-Ãnse |mkn-|mWv CXv `qan. " t__n ]d-¹p.


 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy