Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006

-IqÃmfn KwKm[cË---

 

 
1966ã IqÃm-fn -{Km-a-Ãnse Iæmºv IpSpw-_-Ãnã P\-\w. A°Ë Iæmºv IrjvWË \mbá
-AÛ- Nncp-tX-bn-|p-ºn-bÛ. IqÃmfn bp.-]n.-kv|qç, t]cm-{Ú- ssl-kv|qç, kn.-sI.-Pn.-Fw. Khs-ÂÒv tImtf-Pv, t]cm-{Ú, ae-bmfw A|m-Z-an, hS-Ic _n.-F-Uv. skÒá FÐn-hn-S-ª-enã hnZym-`ymkw. kmbm-ý-Zn-\-]{Xw apXã kam-Ì-c-tIm-tfPv, sdKp-eákv|qç hsc sXmgnã ]co-¢-W-ªç. Ihn-X, A`n-ap-Jw, IY, teJ-\w, ^o®á - kmln-Xy-ÃnsÒ Fæm taJ-e-I-fnepw ssIsh-®p. taãhnem-kw - Iæmºv hoSv, IqÃmfn ,t]cm-{Ú,tIm-gn-t|mSv Pnæ

-      aÈyw
      bm{X-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy