Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006

tIm-Ì-e-sb-|p-dn-®pè hmIy-ªç
K^qá Icp-h-Áqá-
 

-tIm-Ì-e-]p-g-Im-Wn®p sIm¾p hÐp
-Ip-Ãn-sh-bv]n\v sIm¾p t]mbn
-thhv apèn
-Õm-hn-e-bv|p-Ún-fnã
-\m|v s]mèn-s®-gp-Xn-sbm-gn-®p
-
-]mXn-cm-hnsÒ
am-f-Ãn-en-cp-Ðv
-F-Á-hmºn
sNhn-bn-sem-gn-®v
-th-Z-\-s®Ôn tXm¾n-sb-dn-¹p
-IÁp Xºm-Xn-cn-|m-\-Sp-Ônã
-DÔpw apfIpw Xe-bp-gn-¹n-ºp.
-
-A-Ô-samÐp
ho-Xn-s®-Sp-|mw
-D-an-\o-cn-d|n a[pcw Nncn-®p.
Ip-¹ns\-tÔmsemcp ]m\n-sh-èw
-H-|-tÃân InX®v InX-®v
-]-æp-tX-Ôn-\oá-|nepw Icn-bpw
-hnºp t]mIm-Xn-e-bn-se-Ãn-®p
-
-tIm-Ìe Iodn-bnºpw
A-gn¹p t]mImsX-
XsÒ ]m{X-Ãn-en-g-¹-há|n-Ãn-cn
-hn-Ãp-sh-fn®w apdp-|n-s|-ºn,
-
-
-A-ª-s\-b-ª-s\....

.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy