Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

A-`n-ap-Jw -

hmeyw 1 | e|w 4 | s^{_phcn 2007

ÙmKm Znan-t{Xmh

 


B[p-\n-I-_çtK-dn-bË Ihn-I-fnã {]Y-a-K-W-\o-b-öm\-apè Ihn-bmWv ÙmKm Znan-t{Xm-h. kzX{Ìhy~n-Xz-apè Cu Iem-Im-cnsb Ihn-I-fpsS Xe-ap-d-sb-sÐms| hnfn-|pÐ {KqÔn-sem-cm-fmbn ]cn-K-Wn®p IqSm. Ihn-X-Ifpw t\mh-ep-Ifpw IY-Ifpw \mS-I-ªfpw {]_-Ï-ª-fp-ambn Gsd Fgp-Xn-bn-ºp-¾v, ÙmKm. _çtK-dn-b-bnepw AÌátZ-io-b-X-e-Ãnepw Gsd hmb-\-|m-cpè kmln-Xy-Im-cn-bmWv Ahá. AtX ka-bw, _ç tKdn-b-bnse kmaq-ln-I---cm-jv{So-b-Po-hn-X-Ãnse kPoh kmÐn-Êy-am-bn-cpÐp Znan-t{Xm-h. {]Xn-I-c-Wm-Ç-I-hpw kl-Pm-h-t_m-[-]-c-hpamb At\Iw cN-\-Iç Ahá\-S-Ãn-bn-ºp-¾v. FÐmã Hcn-|epw XsÒ ss[j-Wn-I-amb At\z-j-W-ªçsIm¾v XÐnse kmln-Xysà ad®p-sh-bv|mt\m hnI-e-am-|mt\m Ahá Xp\n-¹n-ºn-æ. Ah-cpsS kmln-Xym-h-t_m-[-ÃnsÒ apJy-L-S-I-ª-fn-semÐv hm|p-I-fn-epè Ah-cpsS hnizm-k-am-bn-cp-Ðp- hm|p-I-fpsS C{Î-Pm-eÃnepw Ahbv|v kzÌ-amb Hcp {]]³w krjvSn-|m-\pè tijn-bn-epw, AXnsÒ káKm-Ç-I-X-bn-ep-apè hnizm-kw.

Ccp-]-Xn-e-[nIw `mj-I-fn-embn ÙmKm-bpsS cN-\-Iç hnháÃ\w sNà-sÔ-ºn-ºp-¾v. sláUá ss{]kv, {lntkvâm Pn Zmt\mhv ss{]kv, kzmX-{Ìy-Ãn-\pè {^³v sadn-âv, tImt£ ss{]kv FÐnh Ahá|v e`n-®p. Pohn-XÃnep-S-\ofw kzmX-{Ìy-Ãn\pw a\p-jy-h-Im-i-ªç|p-ambn Ahát]m-cm-Sn. ]pXnb _çtKdn-bË P\m-[n-]Xy dn]-Ùn-|nsÒ Bhná`mhw ÙmK-bpsS IqSn {]háÃ-\-ª-fpsS ^e-am-Wv.
At]m-se]vkn _m[n®v 2003 sabv amk-Ãnã Ahá \ncym-X-bm-bn
.


s^coZm lkË kmtZ ( samkvX-^m-hn)


Cdm-\n-bË Ihn s^coZm lkË kmtZ ( samkvX-^m-hn) ÙmKm-bp-sS-I-hn-X-Iç ^mákn-bn-te|v hnháÃ\w sNbvXp. Ahá ÙmKbv|v Hcp CÒáhyq-hn-\mbn Fgp-Xn. FÐmã XsÒ Pohn-X-ÃnsÒ Ah-km\ \mfp-I-fnem-bn--cpÐ ÙmK XsÒ {KÍ-ªç s^co-Zbv|v Ab®p-sIm-Sp-Ãp. HSp-hnã Cu Ihn-Xm-{K-Í-ª-fp-]-tbm-Kn®v XsÒ {]nbw-I-cn-bmb Ihn-bpsS CÒáhyq Xàm-dm-|mË s^coZ Xocp-am-\n-®p. Ihn-bp-am-bn-º-æ, Ihn-X-I-fp-am-bn-ºmWv Cu CÒáhyq. tNmZy-ªç s^co-Z-bp-tS-Xv. DÃ-c-ªç ÙmK-bpsS Ihn-XIfnã\n-Ðv. Scars( hSp-|ç), The Last Rock Eagle( Ah-km-\sà ae-©-gp-IË), Because the sea is black( ISã Idp-Ã-Xm-b-Xn-\mã), Frobidden Sea( \njn-Ê-km-K-cw) FÐn-h-bmWv s^coZ Cu CÒáhyq-hn-\mbn D]-tbm-Kn® ÙmK-bpsS Imhy-]p-kvX-I-ªç.

A`q-X-]qáê-amb Hcp hmb-\m-\p-`-h-amWv Cu CÒáhyq \evIp-Ð-Xv. hm|p-I-fpsS sF{Î-Pm-en-I-i-~n-A-\p-`-h-sÔ-Sp-ÃpÐ HÐmWv Cu CÒáhyq. Hcp lrZbw \Û-fn-te|v Hgp-In-sb-ÃpÐ A\p-`-h-amWv CXv hmbn-|p-tÚmç D¾m-hp-Ð-Xv. Cu {]hm-l-Ãnã tcmK-i-a-\-Ãn-\mbn D¾m-|n-b -ap-dn-hnã\nsÐ-Ð-t]mse tNmc In\n-bp-Ðp-¾v. Ah-km-\sà káP-dn-sb-Ð-t]m-se. Ah-km\ káP-dn-bm-bn-cpÐp AXv. ÙmK acn®p Ign-¹n-cp-Ðp.

XWã-Hm½sseË.tImw amK-kn-\p-ambn s^coZ Ctªmºv _Ï-sÔº-Xm-Wv. Aæm-bn-cp-sÐ-©nã Cu Ihn-sb-Ôân RmË Adn-bp-I-bn-æm-bn-cp-Ðp. Akm-[m-c-W-amb kwth-Z-\-¢-a-X-bpè Hcp a\-ümWv s^co-Z-bp-tS-Xv. CÌy-bnã XW-en-\p am{X-amWv Ahá Cu CÒáhyq \evIn-bn-ºp-è-Xv. XW-ense Ihn-X-Ifpw AXnsÒ kam-[m-\-tÃm-Spè {]Xn-_-Ê-X-bp-amWv s^co-Zsb BIájn-®-Xv. CXv ae-bm-f-Ãn-te|v hnháÃ\w sNàm\pw {]kn-Êo-I-cn-|m-\p-apè Ah-Im-ihpw s^coZ XW-ensÒ FUn-âá|v \evIn-bn-ºp-¾v.


Cu A`napJw Uu½temUv sNßp hbn|mw


 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy