Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

FUn-tâmdn-bã -

hmeyw 1 | e|w 4 | s^{_phcn 2007


F-Un-tâm-dn-bã

 

kÉmw lpssks\ c~-km-¢n-bm-hmË A\p-h-Zn-®-XmWv CXp-hsc Ata-cn-|Ë {]kn-U¾pamá sNbvX Gâhpw henb A_-Êw. Pohn-|pÐ kÉm-an-t\-|mç Ata-cn-|bv|v B]-XvI-c-am-bn-Ão-cmË t]mhp-ÐXv c~-km-¢n-bmb kÉm-am-Wv. \Ñ-Xn-Ñ-I-fpsS Xpem-knã Ata-cn-|Ë {]kn-U-¾p-am-cpsS XnÑ-bpsS Xpem-kmWv XmgvÐp-\n-ev|p-I-sb-Ð-Imcyw kwi-b-c-ln-X-am-Wv. kÉmw Hcp amem-J-sbm-Ðp-a-æ. XsÒ ]Z-hnbpw A[n-Im-chpw kuI-cy-ª-fp-apè GsXmcp `c-Wm-[n-Im-cn-sbbpw t]mse AtÉ-lhpw sXâp-Iç sNbvXp. ]t¢, BcmWv kÉm-an-s\-in-¢n-®-há? B³-em-tU-hn-kns\ _Ï-\-ö-bm-|n-bXv Ah-cpsS Ipâ-ÃnsÒ t]cn-em-bn-cp-Ðn-æ-tæm, Ahás|-Xnsc sNbvX Ipâ-ª-fpsS t]cn-em-bn-cp-Ð-tæm. t_mIvkáap-l-Û-Z-en|pw kmãtIm-F-Ivkn\pw kzmX-{Ìyw-\n-tj-[n-®-há aâm-cp-a-æ. amáºnË eqYáIn-ªns\ h[n-®Xv shè-|m-cm-Wv. antem-tk-hn-®ns\ Pbn-en-e-S-bv|mË Ata-cn-|Ë `c-Wm-[n-Im-cn-Iç|v FÌ-h-Imiw? Aa-t\-cn-|-bp-tS-Xn-t\-|mãN-cn-{Xhpw \mK-cn-I-Xbpw kwkvIm-chpw Dè \mSm-Wtæm antem-tk-hn-®n-tÒ-Xv. kÉmw lpssüsÒ \mSm-h-tº, temI-Ãn\v Ncn-{Xhpw A¢-c-am-ebpw kÛm-\n-®p. temIsà BZysà \nb-a-\náÛm-Xm-|ç Ah-cm-bn-cp-Ðp. ]\m-am-\n-bË {]kn-U¾v s\mdotKm Fhn-sS-bmWv? ab|v acpÐv IS-Ãp-Ð-Xn-s\-Xnsc ]\m-a-bnã \nb-a-ap-s¾-©nã AXv \S-Ôn-em-t|-¾Xv B \mºnse P\-X-btæ? s\mdo-Ksb XS-hn-en-ºXv Bcv? Zi-e-¢-|-W-|mb hmÚ-t\m-Kp-Ifpw sNtdm-|n-Ifpw CsÐhnsS? kphm-anjv tKm{X-ÃnsÒ Xe-hË No^v knbm-ânã {]kn-U¾v {^mËknkv ]ntb-gvkWv Fgp-Xnb hnJym-X-amb IÃn\v CÐpw Hc-ta-cn-|Ë {]kn-U¾pw adp-]Sn Fgp-Xm-Ã-sXtÌ? AtÔmç Bcv Bsc-bmWv in¢n-|pI?
tXmakv sPt^m-gvkWpw s_³-anË{^m-©ven\pw A{_lmw en©Wpw CX-dn-bm-am-bn-cp-Ðp. Fta-gvkWpw hnâvam\pw CX-dn-bm-am-bn-cp-Ðp. Ah-cn-em-sc-©nepw Cu Ipâ-ªçs|-Xnsc Hcp-i-_vZ-ap-báÃntbm? Cæ. emân-\-ta-cn-|-bn-sebpw hSs| Ata-cn-|-bn-sebpw shè-|m-cmb `-c-Wm-[n-Im-cn-Iç AhnsS A[n-Imcw ]nSn-®-S-|n-bXpw AXn hnZq-c-`q-X-Im-e-sÃm-Ðp-a-æ. Ahá kzÌw {Iqc-X-Isf Ôân Hcn-|-se-©nepw tJZw {]I-Sn-Ôn-|p-Itbm , FÌn\v, HÐv e±n-|p-I-t]m-eptam sNbvXn-ºn-æ. Ah-cpsS Zpsë-bvXn-I-fpsS ^e-ambn Xa-ünepw iq\y-X-bnepw Ae-bpÐ BÇm-hp-I-sf-Ôân Hc-¢-c-sa-©nepw Ah-cmcpw CXp-hsc Dcn-bm-Sn-bn-ºn-æ.
Hcmç sIme-sNbvX Bfp-I-fpsS FÁw am{X-amWv in¢-bpsS am\-Z-WvU-sa-©nã FXy-sb-Xv-t#c Ata-cn-|Ë{]-kn-U-¾p-amá|v kn¢n-|-sÔ-Sp-am-bn-cp-Ðp-shÐv Hcn-|-se-©nepw Btem-Nn-|p-I. Hâ-b-Sn|v lntcm-jn-a-bn-ep-s##w \mK-km-|n-bnepw Bbn-c-MvMsf sImt\#v-s\m-Sp-|n-bXv Bcv? cmjv{Sob FXn-cm-fn-I-sfÐv kwi-bn-|-sÔ-SpÐ Bbn-c-ªsf IimÔv sNàmË Nnen-bnse ]nt\mtj FÐ GIm-[n-]-Xn|v HÃm-i-Iç sNbvXp-sIm-Sp-Ã-Xmcv? Aã Kco-_n-sebpw tKm¾-\m-tam-bn-sebpw {Iqc-amb XS-ªç ]mf-b-ªç \ne-\náÃp-Ð-Xmcv? Bcv Bsc-bmWv in¢n-|pI? Bcv Bsc-bmWv am\y-ambn in¢n-|p-I. Hcp cm¢-k-s\-tÔmse am\y-amb h[-sÃ-|p-dn®v tPmáPv _pjv]-d-bp-ÐXv {iÊn-®pthm? ]nim-Nn-sÒbpw amem-J-bp-tSbpw thjw Hsc kabw AWn-bm-\pè Xzc {iÊn-®pthm? AsXæmw Cdm|n \nb-a-am-sWÐv ]d-s¹m-gn-bm-\pè Xzc {iÊn-®pthm? Cdm-|ns\ B{I-an®v Zi-e-¢-ªsf sImsÐm-Sp-|p-tÚmç Fhn-sS-bm-bn-cpÐp Cu\n-b-a-t_m[w?
CtÔmç BcmWv kÉmw lpssüs\ h[n-®n-cn|pÐXv? ss]im-Nn-I-i-~n-Iç AtÉ-lsà h[-th-f-bnã A]-am-\n-|p-Ibpw h[-Zr-iy-ªç Iya-d-bnã ]I-cvUÃn temI-Ãn\v ImWn-®p-sIm-Sp-|p-Ibpw sNbvXp. Cdm-Iv#ns\ Xnsc B{I-a-W-a-gn-®p-an-ºXv AhnsS hn\m-i-Im-cn-I-fmb Bbp-[-ap-s¾Ðv ]d-¹m-Wv. Cdm|v Aã ssJzZsb klm-bn-|p-Ðp-s¾Ðv ]d-¹m-Wv. Btcm]-W-ª-sfæmw sXâm-sWÐv dwkv ^oãUpw ]nÐoSv ]nim-Np-|-fpsS Xe-h-\mb tPmáPv _pjpw kÛ-Xn-®p. AtÔm-gmWv JpáZp-I-fp-tSbpw jymI-fp-tSbpw I1-s#m-e-sbÐ Bbp[w D]-tbm-Kn®v kÉm-ans\ hnNm-c-Wm-{]-l-k\w \SÃn h[n-®-Xv. _pjn-t\-|mç {]K-Æ\pw P\-t¢-a-X-ev]-c\pw Bbn-cp-Ðp, [oc-\m-bn-cpÐp kÉmw FÐv temI-Ãn-\-dn-bmw. AXp sIm¾mWv kÉm-ans\ \oXn-c-ln-X-ambn h[n-®-Xv. CtÔmã Cdm-|nã HÐp-an-sæÐv hcp-Ãm-\mWv km{am-Pym-\p-Iq-e-am-Êy-a-ª-fpsS {iaw. Cdm|v ~Xn-sb-cn-bp-I-bm-Wv. Ata-cn-|Ë ]ºm-f-|má AhnsS Ipcp-Xn-\-evI-sÔ-Sp-I-bm-Wv. Cdm-Iv#n-Iç Ah-cpsS tZio-b-kzm-X-{Ìyhpw A`n-am-\hpw hos¾-Sp-|m-\mWv Cu bpÊw. Ata-cn-|Ëssk\n-Iát|m? Ahá tIhew Nmth-dp-Iç! Ata-cn-|Ë Bbp-[-tem-_n-bp-sSbpw s]t{Sm-fnbw IÚ-\n-I-fp-sSbpw ZpcbpsS Cc-Iç! Atæ?
CtÔmç BcmWv kÉmw lpssüs\ in¢n-®n-cn-|p-ÐXv? temI-N-cn-{X-Ãnse Gâhpw henb bpÊ-|p-â-hm-fn-Iç AtÉ-lsà h[n-®n-cn-|p-Ðp. \nb-a-ÃnsÒ t]cv ]d-¹pè Cu {]l-k\w Ncn-{X-Ãnse Gâhpw henb A_-Ê-ambn tcJ-sÔ-Spw. ImcWw Cdm-|nã \nÐv hcp-Ð-Xmbn {]Im-in-Ôn-|pÐ hmáÃ-Iç icn-bm-hm-\n-S-bn-æ. kXyw kn. FË. FË krjvSn-|pÐ ]pI-a-d-bv|-Ôp-dÃmhm\mWv hgn. kÉmw h[-ÃnsÒ Znhkw tPmá±v _pjv Dd-ªn-bn-|m-\n-S-bn-æ. hmáà Abmç kpJ-am-bp-d-ªn-sb-Ðm-Wv. Abmç kpJ-am-bp-d-ªp-Ibpw ]pe-cp-hm-t\-g-c-cm-hp-è-tÔmç Fgp-tÐ-ev|p-Ibpw sNàp-Ðp-sh-©nã Abmç|v kmc-amb at\m-tcmKw _m[n-®n-cn-|-Ww. Abmç kpJ-am-bp-d-ªp-tÚmç Cdm-|nepw A^vLm-\n-öm-\n-ep-apè Zi-e-¢-ªç bpÊ-s|m-Xn-b-Ñm-cpsS Ime-Sn-bnã sRcp-ªp-I-bm-Wv. kam-[m\w hfsc AI-se-bmWv FÐv tXmÐp-Ðp. ImcWw temIsà apgp-hË Ata-cn-|-bpsS Imã®-hn-tº-âp-\n-ev|mË hnSpÐ kam-[m\w Bcpw Imw¢n-|p-Ðn-æ, Bcpw AwKo-I-cn-|p-Ðn-æ.

(c-¾v)
temIw Gsd-|psd {]im-Ìn-bn-te|v t]mhp-Ðp, AXv icn-bmb sdbn-en-eqsS t]mhpÐp FÐv tXmÐnb kÎá`-ÃnemWv kÉm-ansÒ h[w D¾m-bn-cn-|p-Ð-Xv. CXv Hcp hntcm-[m-`m-k-am-Wv. Aim-Ìnbpw {]im-Ìnbpw Hcp-an®v hcnI! ]t¢ Ncn{Xw Aª-s\-bm-Wv. tKmáUËssNãUv AXv sIm¾mWv Ncn-{Xsà apÐnã ]mf-ª-fnºv bm{X-sN-àpÐ h¾n-tbmSv D]-an-®-Xv. sdbnã FÐmã \nbaw FÐm-WáÄw. Bcpw DtÉ-in-|pÐ IrXy-amb hgn-bnã Ncn{Xw k³-cn-|p-I-bn-æ. FÐmã Ncn-{X-Ãn\v Nne-\n-b-a-ª-fp-¾v, \nbaw IqSntb Xocq. Cu Ne-\-\n-b-a-ªsf \ntj-[n-|m-\má|pw Ign-bn-æ. tPmáPv _pjpw kwLhpw temI-kw-`-h-K-Xn-I-fnã hnj-WvU-cm-sW-Ð-Xnã Xá|-an-æ. bp. Fkv. Fbnepw Ata-cn-|m-`q-J-WvU-Ãnse aâp-cm-Py-ª-fn-epw-\-S-|pÐ kw`-h-ªç Ahá|v kÌpjvSn ]I-cp-Ðn-æ. At\Iw AtW-cn-|Ë cmPy-ªç CS-Xp-]-¢-tÃ-t|m, CSXp kao-]tÃt|m amdn-|-gn-¹p. Iyq_bv|pw sh\n-kz-e-bv|p-samÔw CtÔmç Gsd cmPy-ª-fp-¾v. s_mfn-hn-bbpw Nnen-bpw, D¾v. \n|m-dm-Kz-bp-¾v. Um\n-bã Hát®-tKm-hnsÒ t\Xr-Xz-Ãn-epè kmÒn-\nkvâm CS-Xp-]¢w AhnsS sXc-s¹-Sp-Ônã\náÁm-b-I-amb hnPbw t\Sn. Ddp-tKz-bnepw CS-Xp-]¢w hnP-bn-®n-cn-|p-I-bm-Wv. Cu kml-N-cvbvX-Xnã kam-[m-\-am-bn-cp-t\#v\p bp. Fkv. FbpsS Gâhpw \æ tNmbvkv. temX-sa-Úm-Sp-apè kam-[m-\-t{]-an-Iç|pw AXv kam-[m-\-am-hp-am-bn-cp-Ðp. ]t¢, B{I-a-W-Im-cn-I-fm-b-km-{am-Py-hm-Zn-Iç Hcn-|epw ]mTw ]Tn-|p-Ðn-æ. tXmezn-Iç Ahsc {]Xn-Im-c-hm-RvO-bp-è-h-cm-|p-Ðp. hnPbw Ahsc atZm-Ñ-Ã-cm-|p-Ðp. kwLáj-c-ln-X-amb temIw IqSp-Xã sFiz-cy-]qáW-am-hp-am-bn-cp-Ðp. kam-[m-\-amWv ]ptcm-K-Xn-bpsS apÐp-]m-[n. BÇo-bhpw `uXn-I-hp-amb Fæm-\æ ]ptcm-K-Xnbpw kam-[m-\-]qáW-amb kaq-l-ª-fn-em-Wp-¾m-hp-Ð-Xv.
kam-[m-\-sa-Ðmã há£-k-a-c-an-æm-Xm-h-e-æ. há£-k-acw DÑq-e-\-a-sæÐ#v a\-ün-em-h-W-saÐv am{Xw. ktX#v-b-Ãnã DÑq-e-\-hm-Zn-Iç há£-k-a-csà FXná|p-Ð-h-cm-Wv. há£-k-a-c-sa-Ðmã ]ptcm-K-Xn-bn-te-|pè A\n-hm-cy-amb amâ-am-Wv. B amâ-Xv#n-te-|pè {]Ir-Xn-k-l-P-amb amá£-am-Wv. {]Ir-Xn-bnse sshcp-ÊymÇ-I-X-bpsS {]háÃ-\-am-W-Xv. km{am-Py-Xz-bp-Ê-sa-h-ÐXv am\-h-cm-in-bn-semcp `mKsà DÑq-e\w sNàm-\p-è-]-cn-]m-Sn-bm-Wv.
AXv sIm¾mWv Rªç hm¾pw ho¾p]w tPmáPv _pjns\ FXná|p-Ð-Xv. AXvsIm-¾p-X-sÐ-bmWv Rªç BW-hm-bp-[-ª-sfbpw FXná|p-Ð-Xv. tems~X ]e-X-hW IÃn-®p-I-f-bmË tijn-bp-fvaf BW-hm-bp-[-ªç ssIh-i-apè Ata-cn-|-bpsS Ba-hm-bp-[-hn-tcm[w I-m-]-Sy-am-Wv. aâ-D-è-h-tcmSv BW-hm-bp-[-\n-tcm-[\w Bg-ky-sÔ-Sp-Ð-XnÐv apÚv kzÌw BW-hm-bp-[-ªç Ahá\-in-Ôn-|-Ww. AtÔmç am{X-amWv Ah-cpsS \ne-]mSv bp~n-k-lhpw [máan-I-hp-am-hp-I-bp-èq.
{InkvXp-akv Ign-¹p. {InkvXp CtÔmgpw \æ Bi-b-ambn Pohn-|p-Ðp. ]pXp-hájw hÐp. EXp-|ç amdp-Ðp, \nb-a-ªçam-dp-Ðp, \oXn \ne-\n-ev|p-Ðp-shÐv a\p-jyË {]Xym-in-|p-Ðp.

(aq-Ðv)
CÌyË `c-Wm-[n-Im-cn-Iç BW-h-ti-jn-bpsS AÔ-|-jWw Inºnb BÿmZÃn-em-sWÐv tXmÐp-Ðp. imÌw ]m]w! \ÛpsS {]nb-sÔº ]mhw cmPyw, km{am-Py-Xz-ÃnsÒ sImdp-|-bnã Adn-bmsX sNÐp-s]-º-ncn-|p-Ðp. Ahç|v e`n-|p-I, Nne FænË Ij-W-ªçam-{X-am-sW-tÐmá|p-I. ]t¢, ho¾pw sNÐm-bm-hmË {ian-|pÐ kmc-ta-b-Ãn\v FænË Ij-W-ªfpw aXn-bm-hmw. \Û-sfæmw ho¾pw {]mIr-Xcpw `oI-ccpw BhmË t]mhp-I-bmtWm? sImæm\pw sImæ-]v-s#-Sm\pw {ian-|p-I-bmtWm? \ÛpsS BW-h ]cn-]mSn _pÊsÒ t]cn-em-W-dn-b-sÔ-Sp-Ð-Xv. `mjm-]-c-amb hn]Ãv! `mj-bpsS hrÃn-sI-º-kw-tbm-P\w! AtW-cn-|-bp-amb BWh DS-Ú-Sn-bn-æmsX Pohn-|p-Ð-Xm-bn-cpÐp \ap|v \æ-Xv. AXm-hp-am-bn-cpÐp \ÛpsS kzm`m-hn-I-amb hntZ-i-\-bw. at\m-|p-I, kÉm-ans\ h[n-|m-\p-è-hn[n hÐ-tÔmç C\-Xvb-bn-tebpw Cdm-|n-sebpw temI-Ãn-sebpw P\-ªç AXw-Ko-I-cn-|p-sa-ÐmWv \ÛpsS hntZ-i-Im-cy-a{Ìn {]kvXm-hn-®-Xv. kÉm-ans\ h[n-|p-sa-Ðp-d-Ôm-b-tÔmç, AXv th¾m-bn-cp-Ðp-shÐv Hgp-|Ëa-ºnepè FXnáÔmbn AXv amdn. FhnsS \ÛpsS B ]gb ZmáVyw?

( \mev)
\ÛpsS kmK-knË hf-sc-tb-sd-kzo-I-cn-|-sÔ-ºp-shÐv A\p-`-h-ªç ImWn-|p-Ðp. Aev]w sshIn-tÔmbn \memw e|-Xn-X-\v. hy~n-]-c-amb Xnc-|p-Iç, ká-ê-I-em-im-em-knÒn-|-âw-K-saÐ \ne-bn-ep-è DÃ-c-hm-Zn-Ã-ªç, aâp-Nne cN-\m-{]-háÃ-\-ªç -C-h-sbæmw Cu hnfw-_-Ãn\v Imc-W-am-Wv. \memw e|hpw ]pjv]-ªfpw apèp-Ifpw \nd-¹-Xm-Wv. h{I-a-æmà \ne-]m-Sp-Iç ImcWw At\Iw \æ kulr-Z-ªç F\n| \jvS-am-bn. k©-S-ap-¾v. ]t¢, tIh-e-amb kulr-Z-Ãn\v th¾n Bi-b-ª-enã shèw tNá|mË F\n|v Ign-¹n-æ. \ne-]m-Sp-IçX-sÐ-bmWv Hcp ]{Xm-[n-]á|v hy~n-ku-lr-Z-ª-tf-|mã {][m-\w. temI-kw-`-h-ªç FsÒ kplr-Ãp-|-fpsS IÁp-I-fnã {]Imiw sNmcn-bp-sa-ÐmWv FsÒ ip`m-]vXn-hn-izm-kw. RmË Hcp \æ ip`m-]vXn-hn-izm-kn-bm-Wv. RmË B kplr-Ãp-|se Gsd kvt\ln-®n-cp-Ðp, CjvS-sÔ-ºn-cp-Ðp. Ihn-X-I-fp-tSbpw kmln-XvbvXn-tÒbpw t]cnã. FsÒ IpgÔw F\n|v aÊy-amá£an-sæ-Ð-Xm-Wv. B Ipg-Ô-amWv FsÒ taÑbpw FÐv RmË hniz-kn-|p-Ðp.
CÃ-hW ae-bm-fw hn`mKw kÚÐw XsÐ-bmWv. IhnX-Iç, IY-Iç, Hcp admTn IY, A`n-a-Jw, kn\n-a, \áÛw- Fæm-ap-¾v. Ipsd \æ Nn{X-ª-fp-ap-¾v. Ign-¹-X-h-Wsà tÔmse CÃ-hW lrZ-b-t`-Z-I-amb Nn{X-ªç RmË sImSp-|p-Ðn-æ. Cæm-Ãp-sIm-¾-æ.
C\n Cu \memw e|hpw \nª-fp-tS-Xm-Wv.
kzoI-cn-|mw, Xèn-|-f-bmw.

\nª-fpsS kzÌw, kn.-]n. A_q-_-|á, FUn-âá

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy