Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

úcW -

hmeyw 1 | e|w 4 | s^{_phcn 2007abn-eÛ

 

ipÊPeÃn\v th¾nbpè
t]mcm-ºÃnse c~-km¢n.abn-e-Û-bp-tSXv shdpw ac-W-a-æ. kzÌw Pe-t{km-X-üp-Iç|v th¾n-bpè t]mcm-º-Ãnã c~-km-¢nXzw hcn-|p-I-bmWv abn-eÛ sNbvX-Xv. km[m-c-Wco-Xn-bn-epè ka-c-am-bn-cp-Ðnæ Cu BZn-hmkn IpSpw-_n\n \S-Ãn-b-Xv.
\ntbm-sIm-tfm-Wn-b-enkw ]m\o-b-ª-fpsS cq]-Ãn-emWv Nne-tÔmç {]Xy-¢-sÔ-Sp-I. AXmWv Õm®n-a-S-bnãkw-`-hn-®-Xv. Bç|-tlm-fn-æmà ]m\o-b-ª-fmbn Ahá \ap|v cmjv{Sobw \evIn. tIºmã tXmÐpI kzm`m-hn-I-Pew \ndsb Bç|-tlm-fm-sW-Ðm-Wv. FÐnºv \ÛpsS {Kma-ª-fnse kzm`m-hn-I-Pew Duân-sb-SpÃv AXnã cmk-h-kvXp-|ç tNáÃv henb hnebv|v \ap-|-háhn-âp-sIm-t¾-bn-cp-Ðp. Cu cmk-h-kvXp-|ç a\p-jy\pw arK-ªç|pw B]-Xv|-c-am-bn-cp-Ðp, IoS-\m-in-\n-I-fm-hmË ]ânb cmk-h-kvXp-|-fmWv Ahá IpSn-|mË\-evIn-b-sXÐv ]cn-tim-[-\-I-fnã sXfn-¹p. AaoáJmË adn-t®Xv km¢y-]{Xw \evIn-bmepw CXv hkvXp-X-b-æm-Xm-hp-Ðn-æ. alm-\mb Hcp Iem-Im-cË XsÐ Bcm-[n-|pÐ P\-ªsf h³n-|p-I-bmWv sNàp-Ð-sXÐv am{Xw.

Cu kml-N-cy-Ãn-emWv Õm®n-a-S-bnse P\-ªç k-acw Bcw-`n-®-Xv. {Ita-W-K-h-sÂÒn\v IÁv Xpd-t|-¾n-h-Ðp. IpSpw-_n-\n-Isf kwL-Sn-Ôn®v abn-eÛ Bcw-`n® kacw aâp-P-\-hn-`m-K-ª-fp-tSbpw cmjv{So-b-I-¢n-I-fp-tSbpw bph-P-\-kmw-kvIm-cn-I-{]-öm-\-ª-fp-tSbpw ]nÌp-W-tbmsS aptÐ-dn-b-tÔmç \ntbm-sIm-tfm-Wn-b-enkvâv ]m\o-b-ÃnsÒ klm-b-Ãn\v \ÛpsS tImS-Xn-Iç IS-Ðp-h-Ðp. kzm{i-b-\n-b-a-ÃnsÒ Imcy-Ãn-se-Ð-t]mse Chn-sSbpw tImSXn `c-W-L-S-\m-hn-cp-Ê-amb hn[n-{]-Jym-]\w \S-Ãn. `c-W-L-S-\-bpsS BapJw hfsc IrXy-ambn CÌy Hcp tkmjy-enkvâv dn]-Ùn-|m-sWÐv {]Jym-]n-|p-tÚmç alm-`q-cn-]¢w hcpÐ Zcn-{Z-cpsS tamN-\-amWv B `c-W-L-S-\sb hym-Jym\n|pÐ-háe-¢y-am-t|-¾-Xv. adn-®pè GsXmcp hn[n-{]-Jym-]-\hpw `c-W-L-S-\m-hn-cp-Ê-am-hmt\ Xc-ap-èq. \ymbm-[n-]-]-Z-hn-bn-en-cn-|p-Ð-h-cpsS hát£m-Ñp-JX `c-W-L-S-\m-hym-Jym-\-Ãn-ep-¾m-hmË ]mSn-æ. Gâhpw HSp-hnã HÚXmw sjUyq-fnã hcp-Ð-\n-b-a-ª-fnepw ssIsh-|mË kÐ-Ê-am-bn-cn-|pÐ tImS-Xn IqSp-XãP-\-hn-cp-Ê-am-hp-I-bmWv sNàp-Ð-Xv.
Õm®n-a-S-sbÐ sIm®p-{Km-ahpw Ahn-Ssà P\-Xbpw sFXn-lm-kn-I-amb Hcp-k-acw \S-Ãp-Ðp. AXn\v t\XrXzw \evIn-bXv Cu BZn-hmkn amXm-hm-Wv. abn-ep-I-fpsS AÛ, abn-e-Û. abnã BZn-hm-kn-I-fpsS Nný-amtWm FÐ-dn-bn-æ. a.-bnã\-ÛpsS tZio-b-]-¢n-bm-Wv. Akm-[m-c-W-amb Hcp ka-c-Ãn-\mWv abn-eÛ t\XrXzw \evIn-b-Xv. HSp-hnã Fæmw \æ coXn-bnã Ah-km-\n-|p-saÐv abn-eÛ hniz-kn-®n-cn-|-Ww. AXæ D¾m-b-Xv. tImS-Xn- B hn-izmkw XIáÃp-I-f-¹p. káZmák-tcm-há ka-c-Ãnã ta[m-]-SvIá|pw CXv XsÐ kw`-hn-®p.
kXy-Ãnã abn-eÛ A[n-\n-th-i-hn-cp-Ê-k-acw \S-Ãp-I-bm-bn-cp-Ðp. Cu ka-c-Ãn-\n-S-bnã abn-e-Ûbv|v skmdn-bm-knkv _m[n-®p. hnjw IeáÐ Pew IpSn-®-XmWv XsÒ tcmK-Im-c-W-saÐv abn-eÛ ]d-¹n-cp-Ðp. skmdn-bm-knkv km[m-c-W-K-Xn-bnãa-c-W-Im-c-W-am-hptam? abn-eÛ ]d-bp-ÐXv sXâm-sWÐpw tIme-I-fnepw tIme-bp-¾m-|n-b-{]-tZ-i-ª-fnepw AXnsÒ injvSmw-i-ª-fnepw hnjmw-i-an-sæÐpw km¢y-]{Xw \evImËX-àm-dmbn imkv{X-²-|qºw \nev|p-ÐXv \mw ImWp-Ðp-¾v. ]t¢ abn-e-Û-bpsS acWw Hcp apÐ-dn-bn-ÔmWv; asâmcp hym[n tIc-f-Ãn-te|v ImãIpÃp-I-bm-Wv. abn-e-Û-bpsS tcmKw aen-\-P-e-Ãnã \nÐmWv D¾m-b-Xv. CXv B {Kma-Ãn-se-a-âp-P-\-ª-fn-epw-kw-{I-an-|mw.
abn-e-Û-c-cn-®p. Ahát]m-cm-Sn-bXv Pe-t{km-X-üp-I-fpsS ]cn-ip-Ên-\n-e-\náÃp-Ð-Xn\v th¾n-bm-bn-cp-Ðp. B e¢yw CtÔmgpw AI-se-bm-Wv. tIme-Isf Pbn-|m-\-\p-h-Zn-®mã \mw hnjw IpSn-®p-a-cn-|p-I-bm-bn-cn|pw ^ew. kzm{i-b-\n-baw sXâm-sWÐv hnNm-cn® ]mh-ªfpw CÐv B \nb-a-ÃnsÒ AwK-`w-K-Ãnã Ic-¹n-cn-|p--Ðp-s¾-tÐmá|p-I. AXv tImSXn ]cm-P-b-sÔ-Sp-Ãn-b-tÔmç Hcp Fw. F. t__n-bæ tXmâ-Xv, tIc-f-Ãnse P\-e-¢-ª-fm-Wv. abn-e-Û-bpsS e¢yw ]cm-P-b-sÔ-ºm-epw tXmev|pI tIc-f-Ãnse P\-e-¢-ª-fm-Wv.
abn-e-Û-bpsS kvac-Wbv|v apÐnã BZ-cm-RvP-en-Iç.
FUn-âá


 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy