Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   
Cu e|Ãnã....
hmeyw 2 | e|w 3 | amá®v 2008 
 
]pXnb hmb\|má|p th¾n e|w.5   
hoW-]q-hns iXm_vZn
lm, ]pjv]-ta, A[n-I-Xpw-K-]-Z-n-se{X tim`n-n-cp--nsXmcp cmn IW-|tb \o {io`q-an-e-n-c- Akw-i-bw- Cp-\ns bm`q-Xn-sbp, ]p\-scp, InS-n-tXmm?

\-{XsԽIpnbpsS hnem]w
Xq|p-a-c-Ãn-te|v t]mhpÐ
\nsÐ t\m|n
Hcp \¢{Xw ]d-bp-Ðp,
\osb-\n-|m-sbmÐv Nncn-|m-sa-©nev


-s]bnnv
dnh kzov tdm|v
cN\Iç ¢Wn|pÐp, Hm½sse\nembn kaáÔn|mw
ChnsS ¡n|v sNàpI.
--


© 2006, Thanal Online, Designed & Hosted By: Web Circuit india.