Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

kmwmcnIw

hmeyw 3 | e|w 1 | k]vXw_ 2008|
Ncn-{X-ns ]ng-hp-I

 

Ah-km\w Bkvt{X-en-bË {][m-\-a{Ìn tJZ-{]-I-S-\-hp-ambn cwK-Ãp-h-Ðn-cn-|p-Ðp. 2008 s^{_p-hcn 13\v Bkvt{X-en-bËk-abw cmhnse 9a-Wn-|mWv kw`-hw. kv]o|á lmcn P©nËkv sNb-dn-en-cp-Ðp. {][m-\-a{Ìn hmbn®p XpSªn:
]nSn-®p-]-dn-|m-cpsS tJZ-{]-I-S\w


CÐv Cu cmPy-Ãnse XtÉ-iob P\-X-sb, am\-h-N-cn-{X-Ãnse Gâhpw ]g|w sNÐ kwkvIr-Xnsb Rªç BZ-cn-|p-Ðp.

Ign¹ ImeÃv Ah-tcmSv sNbvX ]mX-I-ª-sf-Ôân Rªç BÇ-]-cn-tim-[\ \S-Ãp-Ðp.
hnti-jn®v IhásÐ-Sp-|-sÔº Xe-ap-d-I-tfm-Spè ]mX-I-ª-sf-Ô-ân, \ÛpsS Ncn-{X-Ãnse Gâhpw Imfn-a-bm-áÐ ]mX-I-sÃ-Ôân Rªç BÇ-]-cn-tim-[\ \S-Ãp-Ðp.
KX-Im-e-]m-X-I-ª-fnã tJZw {]I-S-n-Ôn®v `mhn-bn-te|v {]Xym-i-tbmsS \otª-¾-Xp-¾v.


{][m-\-a-{Ìn-bpsS BÇm-em-]\w \ofp-I-bm-Wv. ]g-b-Im-eÃv \nb-a-\náam-W-k-`Iç Bkvt{X-en-b-bnse kzm`m-hn-I-P-\-X-tbmSv sXâp-sN-bvXp-t]m-sbÐv, Ahsc \in-Ôn|p-Ð-Xn-\pè \nbaw ]mkm-|n-sb-Sp-Ãp-t]m-sb-Ðv, shè-|m-c-\mb {][m-\-a{Ìn tJZn-|p-Ðp. sXâm-bn-tÔm-bn, Ahá|v Rªç Zpcn-Xhpw IjvS-X-Ifpw Ah-tl-f-\hpw \evIn. Ahá Rª-fpsS kzÌw P\-X-bm-Wv. kl-B-kvt{X-en-b-|m-cm-Wv. s]mdp-|-Ww.
ChnsS {][m-\-a-{Ìn|v sXâp ]ân-sb-ÐmWv Cu teJ-IË Icp-Xp-Ð-Xv. {][m-\-a-{Ìnbpw shè-|mcpw Bkvt{X-en-b-|m-c-æ, ]nSn-®p-]-dn-|m-cm-Wv, Ihá®-sN-à-sÔ-ºp-sh-Ðp-]-d-bp-Ð-há Bkvt{X-en-b-bnse kzm`m-hn-I-P-\-X-bpw. Ah-cpsS IpSp-w-_-ª-sfbpw Ip¹p-ª-sf-bp-amWv shè-|má \in-Ôn-®p-I-f-¹-Xv. X\n-a-\-jvS-sÔº Hcp P\-X-tbmSv \nªç\-æ-h-cmWv \nª-tfmSv Rªç tJZn-|p-Ðp-shÐv Hcp Kh-sÂÒv ]d-bp-ÐXv cmjv{So-b-amb Bh-iy-am-bn-cn|mw. AXnã BÇmáÄ-X-bn-æ.
Bkvt{X-en-b-bpsS Ncn-{X-Ãnse Gâhpw aen-\-amb GSpI-sfm-Ðp-am-h-W-sa-Ðn-æ, Ihá-®-sN-à-sÔº Xe-ap-d-I-fpsS Ncn-{Xw. Imc-Ww, AXv kw`-hn-|p-Ð-Xv, 20mw \qâm-¾n-em-Wv. AXn\v apÚv, Cu hËI-csb bqtdm-]y-Ñmá, HSp-hnã {_nºo-jp-Imá ]qáW-ambn ssIh-i-sÔ-Sp-Ãp-Ð-Xn\v apÚv, AXns\ XpSáÐv F{X-sb{X ]mX-I-ªç \S-Ðn-cn-|n-æ? F©nepw Cu IY Ncn-{X-Ãnse Hcp Id-X-sÐ-bm-Wv. Hcp `q{]-tZ-isà kzm`m-hnI P\-k-aq-lsà DÑq-e\w sNàm-\pè lo\-amb {ia-am-bn-cpÐp AXv. HÐp-Inã Fæm-hcpw shè-|m-cm-h-Ww, Npcp-ªn-bXv shè-s]-se-sb-©n-ep-am-h-Ww, AXm-bn-cpÐp tkvâmfË P\-td-jËknsÒ Bhná`m-h-Ãn\p Imc-Ww. . AXnsÒ \mW-t|Sv shè-ta-[m-hnXzw temI-ap-tè-S-tÃmfw A\p-`-hn-t|¾n hcpw. háj-ª-sfm-cp-]mSv Ign-¹p-t]m-bn, IhásÐ-Sp-|s]º Ip¹pªç apXnáÐp hep-Xm-bn. Ahá kzÌw IpSpw-_-ª-fnã \nÐv Hâ-sÔ-ºp, kml-N-cy-ª-fnã\nÐv AI-â-sÔºp, Bhmkhyh-ö-bnã \nÐv \njvIm-k\w sNà-sÔ-ºp-]-dn-®p-am-â-sÔºp Cªs\ amdn-\n-evt|¾n hÐ Imew Ahá|v FsÐ-tÐ-|p-ambn \jvS-am-bn. \jvS-sÔº kabw hos¾-Sp-Ãp-sIm-Sp-|mË sIhnË dpÍn\v Ign-bp-I-bn-æ. Hcp {][m-\-a-{Ìnt|m {]kn-U-¾nt\m Ign-bp-I-bn-æ.

ap-e-Ôm-enã\nÐpw Icç®q-Snã\nÐpw ]dn-s®-Sp-|-sÔ-º-há
Idp-Ã-hcpw shfp-Ã-hcpw Ihn-X-Iç Fgp-Xn. aÁv Idp-Ã-a-\p-jy-tÒ-Xm-Wv. Rªç B aÁv IS-sa-Sp-Ã-Xm-Wv. \nªç B aÁv IhásÐ-Sp-Ã-Xm-Wv. tPm½ amIv lmáUn- (]pXnb Bkvt{X-en-bË Ihn-I-fnã {itÊ-b-\mWv Cu Ihn. )Fgp-Xn.

A\m-Zn-bmb `qan|v
CXv Idp-Ã-a-\p-jy-cpsS aÁm-bn-cp-Ðp,
FtÔmgpw AXv Aª-s\-bm-bn-cp-Ðp.
Idp-Ãa-\pjy-sÒ
In\m-hp-I-fn-ep-cp-Ãn-cn¹ cmPy-am-Wn-Xv.
Abmç AXv Ipd®v Ime-tÃ|v
hmbv]-bmbn \evImw
\mw AXv Xncn-®p-sIm-Sptà Xocq,
AXv \ÛpsS kzÌ-a-æ.

\mw ChnsS \S-|p-tÚmç Idp-Ã-a-\p-jyË
\ÛpsS Imev]m-Sp-Iç t\m|n-sh-bv|pw,
\mw AXv {iÊn-|p-Ðp-s¾Ðv
Abmç DdÔv hcp-Ãpw.

Idp-Ã-a-\p-jyË
henb Idpà ]áê-X-ª-fn-emWv \S-|p-I,
acp-`q-an-I-fn-emWv
kzÌw \ng-ep-Iç ImWp-I.
Ahá ]md-I-fn-epw ]pãta-Sp-I-fnepw
ag-I-fnepw BWv InS-Ðp-d-ªp-I, kwkm-cn-|pI.
Idp-Ã-a-\p-jyË
]pXnb Znh-k-ÃnsÒ BK-a\w ImWp-Ðp-¾v,
FÌn-\m-WXv hcp-Ð-sXÐpw Ah-\-dnbmw
kqcy-Ãn-f-|-apè Cu `qan-bnã \nÐv
\mw Hgn¹p t]mhp-tÚmgpw
Cu `qan Idp-Ã-hsÒ kzÌw `qan-bm-bn-cn-|pw.
AhsÒ kz]v\w hfsc i~-am-Wv,
AXv FsÐ Xncn®p hnfn-|p-Ðp.

Cu aÁn\v FsÒ hnbáÔv D]-tbm-Kn|mw
FsÒ ico-chpw kvt\lhpw D]-tbm-Kn|mw
Idp-Ã-a-\p-jyË AXv I¾v aÎ-l-kn-|pw.

AhsÒ kz]v\-tI{Îw C\n-kpc-¢n-X-am-bn-cn-|pw.
]qáên-Iá kam-[m-\-tÃmsS ibn|pw
Ah-cpsS kzÌw temIw kz]v\w ImWpw.

Cu aÁnsÒ BÇmhv \ne-\nev|pw
A\m-Zn-bmb Cu `qan-bnã
Idp-Ã-a-\p-jy\pw shfp-Ã-a-\p-jy\pw
ktlm-Z-c-Ñm-cm-bn-cn|pw
Ahá Hcp-an®v kz]v\w ImWpw.

AXn-\n-S-bnã \S-Ð-sX-ÌmWv? Bbn-c-|-W-|nã BZn-hmkn Ip¹p-ªç Ah-cpsS IpSpw-_-ª-fnã \nÐv apdn®v amâ-sÔºp; Ahsc Bkvt{X-en-bË kaq-l-ÃnsÒ `mK-ambn ebn-Ôn-®p-tNá|mË!F{X-a-t\m-l-c-amb {]tbmKw! Bkvt{X-en-b-bnse shè-|m-cpsS `mKam|n-am-âp-Ð-Xn\v Ip¹p-ªsf kzÌw hoSp-I-fnã\nÐv, AÛ-bpsS ape-Ôm-enã\nÐv , A°sÒ Icç®q-Snã\nÐv ]dn-s®-SpÃp; A²m-X-amb CS-ª-fn-te-|-hsc sIm¾p t]mbn;eb-\-Ãn\v th¾n, shèbpw IdpÔpw kwtbm-Pn-Ôn-|p-Ð-Xn\p th¾n. Hcp P\-hw-isà kÚqáW-ambn Cæmbva sNàp-Ð-Xn-\p-è, Ahsc inYn-eo-I-cn®p \in-Ôn-|p-Ð-Xn-\pè {ia-am-bn-cpÐp CXv. FÐnºv Ihn Biz-kn-|p-Ðp, Cu aÁn\v FsÒ hnbáÔv D]-tbm-Kn|mw, FsÒ ico-chpw kvt\lhpw D]-tbm-Kn|mw, Idp-Ã-a-\p-jyË AXv I¾v aÎ-l-kn-|pw FÐv. Ihn-Xbpw Ncn-{X-hp-saæmw ]mëm-Xy-km-{am-PyXzw F{X kaáÄ-abn D]-tbm-Kn-|p-Ðp-shÐv t\m|q. HSp-hnã sIhnË dÍv \S-Ãnb tJZ-{]-I-S\w t]mepw Idp-Ã-P-\-X-bpsS \jvS-Im-e-Ãn\v ]I-c-am-hp-Ðnæ.


tkvâmfËP-\-td-jË
FÌmWv tkvâmfË P\-td-jË? FÌmWv Ihá®-sN-à-sÔº Xe-apd? Bkvt{X-en-b-bnse shè-|m-cpsS ]máse-saÒv, \nb-a-k-`-Iç, ]èn, aâp \nb-a-\náÛm-W-öm-]-\-ªç Ah-cp-¾m-|nb \nb-a-ª-fpsS ]nË_-e-Ãnã BZn-hmkn Ip¹p-ªsf kzÌw IpSpw-_-ª-fnã \nÐ-I-ân. 1869 apXã 1969 hsc-bmWv CXv hym]-I-am-bn-cp-Ð-Xv. ]t¢, 1970 \vtijhpw CXv Nnte-S-ª-fnã \ne-\n-Ðp. kzÌw IpSpw-_-ªfnã Ahá kpc-¢n-X-c-sæ-ÐmWv ká|má ]d-¹-\ym-bw. Cªs\ ]dn-s®-Sp-Ãp-sIm¾p t]mb Ip¹p-ªsf c¢m-tI-{Î-ª-fn-tem, A\m-Ym-e-b-ª-fntem, kam-\-amb aâp öm]-\-ª-fntem ]má-Ôn-®p. F{X-t]sc sIm¾p t]msb-tÐm, FÌn\v sIm¾p t]msbtÐm CXp-hsc IrXy-ambn hne-bn-cp-Ã-sÔ-ºn-ºn-æt{X. hwiobP\nX-I-Im-c-W-ª-fm-sWÐv Nneá ]d-bptÚmç CXv Cu Ip¹p-ª-fpsS \Ñ-bv|v th¾n-bm-bn-cp-Ðp-shÐv hmZn-|pÐ Xncp-a-¾Ñm-cp-ap-¾v.

A³p-h-b-ün\v Xmsg-bpè Ip¹p-ª-sf-bmWv Cªs\ IhásÐ-Sp-Ãp-sIm¾p t]mb-Xv. CXn\v \oXn-\ym-b-hy-h-ö-bpsS AwKo-Im-c-sam-Ðp-ap-¾m-bn-cp-Ðn-æ. shè-|m-cpsS \nb-a-\náam-W-k-`-Iç CjvSm-\p-kmcw \nb-a-ª-fp-¾m-|n, Ip¹p-ªsf sIm¾p t]mbn. A{X-am-{Xw. 1910\pw 1970 \pw CS-bnã Hcp e¢Ãn-e-[nIw Ip¹p-ªsf C{]-Imcw sIm¾p-t]m-bn-ºp-s¾ÐmWv HutZym-Kn-I-I-W-|v. AXv icn-bm-hmË hgn-bn-æ. Cu Ip¹p-ªsf \oXn-c-ln-X-amb \nb-a-ªfpsS ]nË_-e-Ãn-emWv IhásÐ-Sp-Ã-Xv. t]meo-kp-Imcpw t¢a-Imcy DtZym-K-ö-cp-amWv CXv sNbvX-Xv.

]èntbm ká|mtcm \S-ÃpÐ öm]-\-ª-fnã Ahsc ]máÔn-®p. Nnesc shè-|má ZsÃ-Sp-Ãp. ]ecpw Imbn-Ihpw ssewKn-I-hp-amb ]oU-\-ªç|n-c-bm-bn. th¾-{X-`-¢Ww e`n-|m-sX, icn-bmb Pohn-X-km-l-N-cy-ª-fn-æmsX Ahá Zpcn-X-Po-hnXw \bn-t|¾n hÐp. an|-Ip-¹p-ªç|pw {]mY-an-I-hn-Zym-`ymkw t]mepw e`n-®n-æ. Ahá hoºp-th-e-|mtcm Irjn-bn-S-ª-fntem _me-th-e-|mtcm Bbn amdn.

kzXz-lXy-sh-è-|m-csÒ alm-`mcw
Ah-tcmSv FÌn-\n-ªs\ sNbvXp? DÃcw hfsc efn-X-am-bn-cp-Ðp. AXv shè-|m-cpsS \b-am-bncpÐp! BZn-hmkn Ip¹p-ª-sf, hnti-jn-®v, BZn-hm-kn-Iç|pw shè-|má|pap¾mb an{i kÌ-Xn-Isf c¢n-Xm-|-fnã\nÐv amân \náÃp-I-sb-ÐXv shè-|má Hcp \b-ambn kzoI-cn-®p. BZn hmkn kaq-lsà bqtdm-]yË kaq-l-am|n amâp-I-bm-bn-cpÐp {][m-\-e-¢yw. ct¾m aqtÐm Xe-ap-d-IfneqsS Ah-cpsS BZn-hm-kn-Ã-\na kÚqáW-ambn \náÛmá±\w sNbvXv, P\n-X-I-]-chpw tZio-b-hp-amb BZn-hm-knÃw ]mtS \in-Ôn-|p-I-bm-bn-cpÐp A-Xn-\p-è-IáÛ-]-cn-]m-Sn. CXn-\mbn Ah-cpsS kzÌw `mj kwkm-cn-|p-ÐXpw kzÌw BNm-c-ªç A\p-jvTn|p-ÐXpw kÚqáW-ambn \ntcm-[n-®p. (a-e-bm-f-`m-j-kw-km-cn-®-Xn\v samº-b-Sn®v in¢n® tIc-f-Ãnse CwKvfojv aoUnbw kv|qfp-I-fpsS Imcyw \mw ad-Ðn-ºn-æ. ). Ahsc hnZq-c-ö-e-ª-fn-te|v \mSp-I-S-Ãn, Nnesc adp-\m-Sp-I-fn-te|v ]d-¹-b-®p. Cu Ip¹p-ªç Fhn-sS-bm-sWÐv Ah-cpsS c¢n-Xm-|-tfmSv ]d-¹n-cp-Ðn-æ. c¢n-Xm-|ç|v Hcp Imc-W-h-imepw Ahsc Is¾-Ãm-\m-hmà Xc--Ãn-em-bn-cpÐp Cu \m-Sp-I-S-Ãã. Gâhpw Zp:JI-c-amb Imcyw Ip¹p-ª-tfmSv ]d-¹Xv Ahá A\m-Y-cm-sW-Ðm-bn-cp-Ðp. FÐmã Ah-cnã `qcn-]¢Ãn\pw CXv If-hm-sW-Ð-dn-bm-am-bn-cp-Ðp. IpSpw-_-k-Îái-\-ªç Akm-[y-am-bn-cp-Ðp. IÃp-Iç \ntcm-[n-®n-cpÐp. Ncn-{X-Ãnse Gâhpw{Iq-c-amb hwi-l-Xy-I-fnã HÐm-bn-cpÐp CXv. ChnsS hy~n-i-co-c-ÃnsÒ lXy-\-S-Ðn-cp-Ðn-æm-bn-cn-|mw. FÐmã Cc-I-fpsS kzXzw ]qáW-ambn \in-Ôn-|-sÔ-ºp. ac-W-tÃ-|mç `bm-\-I-am-bn-cp-Ðp-A-Xv. Cu Ip¹p-ªç hfáÐp hÐ-tÔmç Ahá Fhn-sS-bp-a-æm-Ã-h-cm-bn. Btcm-cp-an-æmà A\m-Y-bu-h-\-ª-fpsS hnlz-e-X-I-fn-te|v Ahá hen-s®-dn-b-sÔ-ºp. IpSpw-_-]-ëm-Ã-e-an-æmsX hfáÐ-Xp-Im-cWw kZm-Nm-c-Ãn-tÒtbm kaq-l-Ãn-tÒtbm aqey-t_m-[-an-æmà Hcp ]pXnb Iqºw Bkvt{Xen-b-bnã Bhná`-hn-®p. Ahá ab-|p-a-cp-Ðn\pw aZy-Ãn\pw aâp XnÑ-Iç|pw ASn-a-I-fm-bn. e¢y-t_m[w \jvS-amb Hcp ]pXnb Xe-apd Bkvt{X-en-b-bnã hfáÐp. BÇ-hn-izm-k--an-æm-Ã-h-cpw, BÇ-\n-Î-I-cp-amb Hcp ]pXn-b-X-e-ap-d-bp-¾m-bn; kzÌw Ign-hp-I-fnã Hcp hnizm-k-hp-an-æmà Hcp Iqºw; hnjm-Z-tcm-K-Ãn\pw, BÇ-l-Xym-{]-h-W-X-bv|pw, \nb-a-\n-tj-[-{]-h-W-X-bv|pw ASn aI-fmb Hcp Iqºw. Ahá|v
hnizm-ktam kvt\ltam cmKtam FsÌ-Ð-dn-bm-Xm-bn. c¢m-IáÃm-|-fnã \nÐv in¢Ww e`n-|m-Ã-Xn-\mã kzÌw Ip¹p-ªsf Fªns\ hfáÃ-W-sa-Ðp-t]mepw Adn-bmà Hcp kaq-l-sÃ-Ôân Btem-Nn®p t\m|q. BZn-hmkn kaq-l-ÃnsÒ apJ-ap{Z hntZz-j-am-bn-ÃoáÐp-shÐv Nne ]mëmXy Fgp-Ãp-Imá hne-]n-|p-Ðp-¾v.

lrZ-b-t`-Z-I-am-b-k-Xy-ªç
CXv Bkvt{X-en-b-bnse hen-sbmcp kmaq-ln-I---cm-jv{So-b---[máan-I-{]-iv\-am-bn-ÃoáÐp. Cu kml-N-cy-Ãn-emWv 1995ã tkvâmfË P\-td-j-s\-Ôân Hc-t\z-j-W-kwLw \ntbm-Kn-|-sÔ-ºXv. 1997sabv 26\v At\z-j-W-dn-tÔmáºv ]pd-Ãp-h-Ðp. Bringing Them Home FÐmWv Cudn-tÔmáºn\v \evIn-bn-cn-|pÐ t]cv. lrZ-b-t`-Z-I-am-bn-cpÐp dntÔmáºnse sXfn-hp-Iç. kmáh-tZ-iob a\p-jym-h-Im-i-{]-Xn-²-Iç HÔp-sh-®-Xn\p tijw t]mepw Bkvt{X-enb BZn hmkn Ip¹p-ªsf \mSp-I-S-Ãn-bn-cp-Ðp-shÐpw Ncn-{X-Ãnse Gâhpw henb a\p-jym-h-Im-i-ew-L-\-ª-fnã HÐm-Wn-sXÐpw dntÔmáºv hy~-am-|n. hwio-b-amb ]¢-]m-X-hpw, hwi-l-Xy-bp-am-Wn-sXÐv dntÔmáºv {]Jym-]n-®p.

dntÔmáºnsÒ \nátÉ-i-{]-Imcw Hcp tZiob tJZ-{]-I-S-\-k-an-Xn|v cq]w \evIn. Hmtcm {]hn-iy-bnepw kam-\-amb kan-Xn-Iç cq]o-Ir-X-am-bn. -hn]p-e-amb ]cymtemN-\-Iç|v tijw ]ènbpw `c-Wm-[n-Im-cn-Ifpw kmaq-ln-I-{]-öm-\-ªfpw Fæmw tNáÐv GIoIrXamb Hcp tJZ-{]-I-S-\-k-anXn cq]o-I-cn-®p. ImËs_dmtJZ-{]-I-S-\-k-anXn FÐmWv Cu IÛnân Adn-b-sÔ-Sp-Ð-Xv. 1998 sabv amkw 26 tJZ-{]-I-S-\-Zn-\-ambpw 1999 sabv amkw 26 apdn-hp-W-|ãZn-\-ambpw BN-cn-|-sÔ-ºp. CtÔm-gXv the Canberra Journey of Healing Network FÐm-W-dn-b-sÔ-Sp-Ð-Xv.

AÚ-Ãn-\mev ip]mái-Iç
dntÔmáºnã BsI 54 ip]mái-I-fm-Wp-¾m-bn-cp-Ð-Xv. IÛnân ip]mái-Iç \S-Ôm-|p-Ð-Xn\pw {]háÃ\w tamWn-âá sNàm\pw Hcp IáÛ kanXn cq]o-I-cn-|mWsa-ÐXv ip]mái-bpsS kp{]-[m-\-amb Hcp `mK-am-Wv. Hcp-a-\p-jym-h-Im-i-I-Ûn-j\pw Ah-k-c-k-a-Xz-I-Ûn-j\pw cq]o-I-cn-|-W-saÐpw dntÔmáºv ip]mái-sN-àp-Ðp. \jvS-sÔº ssii-htam buh-\tam hos¾-Sp-|mË Ign-bn-sæ-©nepw \jvS-]-cn-lmcw \evIn Biz-kn-Ôn-|m-\m-hp-saÐv IÛn-jË A`n-{]m-b-sÔ-Sp-Ðp. AXn-\mbn Hcp \n[n kzcq-]n-|-W-saÐpw ]c-am-h[n klmbw BZn-hmkn P\-hn-`m-K-ªç|v \evIn-s|m-¾m-hWw \jvS-]-cn-_-lm-c-{]-{Inb \S-Ôm-t|-¾-sXÐpw IÛnân \nátÉ-in-|p-Ðp.
\jvS-]-cn-lmcw \evIp-tÚmç Xmsg ImWn® hkvXp-X-Iç IrXy-ambn ]cn-K-Wn-|-W-saÐv IÛn-jË Bh-iy-sÔ-Sp-Ðp-¾v.

1. Ipâ-k-ÛXw \S-Ã-Ww, tJZw tcJ-sÔ-Sp-Ã-Ww.
2. kZr-i-kw-`-h-ªç BháÃn-|msX t\m|-Ww.
3. \jvS-]-cn-lm-c-\-S-]-Sn-I-fp-¾m-h-Ww.
4. ]p\-c-[n-hm-k-\-S-]-Sn-I-fp-¾m-h-Ww.
5. kmÚ-Ãn-I-\-jvS-]-cn-lmcw \evI-Ww.
6. Ip¹p-ª-fm-bn-cns| \mSp-I-S-ÃsÔº Fæm-há|pw \jvS-]-cn-lmcw.
7. \mSp-I-S-Ã-ensÒ ^e-ambn Zpcn-X-Ãn-em-¾-há|pw \jvS-]-cn-lmcw .
8. kmwkvIm-cn-Ihpw kmaq-ln-I-hp-amb ssiYn-ey-Ãn\p hnt[-b-cm-b-há|v \jvS-]-cn-lm-cw.
9. \náØÏn-X-ambn \mSp-I-S-Ã-sÔ-º-h-cpsS B{in-Xá|v \jvS-]-cn-lm-cw.
10. \náØ-Ïn-X-\n-jvIm-k-\-Ãnã apËKm-an-Iç|pè ]©v A\n-tj[yamw hn[w AwKo-I-cn-|-Ww.
11. B{I-a-W-Ãn-\n-c-bm-b-h-cp-ambn kÏn-kw-`m-jWw \S-Ã-Ww.

Ch-bpçsÔ-sS-bpè \nátÉ-i-ªç \S-Ôm-|mË CXp-hsc Bkvt{X-en-b-bnã `c-W-Ãn-ep-¾m-bn-cpÐ he-Xp--¢w kÐ-Ê-am-bn-æ.

sXc-s¹-SpÔv hmKvZm\w
Cu \nátÉ-i-ªç\-S-Ôm-|p-saÐ sXc-s¹-SpÔv hmKvZm-\-ÃnsÒ `mKn-I-amb ]qáÃo-I-cWw am{X-amWv sIhnË dÍnsÒ ]máse-saÒv tJZ-{]-I-S-\w. ss]im-Nn-I-amb Hcp Xcw \nb-a-\náam-W-Ãn-eq-sS-bmWv , BZn-hm-kn-Isf kwc-¢n-|m-\m-sWÐv ]d-¹p-sIm-¾mWv Ahsc \mSp-I-S-Ãn-b-Xv. kpc-¢m-\n-b-a-sa-ÐmWv an|-B-kvt{X-en-bË {]hn-iy-Ifpw CXn\v \evIn-bn-cpÐ t]cv. h³-\bpw _e-{]-tbm-K-hp-saæmw CXn-\m-bp-]-tbm-Kn-®n-cp-Ðp.
HSp-hnã ]pXp-Xmbn A[n-Im-c-Ãnã hÐ te_á ká|má tJZ-{]-I-S\w \S-Ãn-bn-cn-|p-I-bm-Wv. tJZ-{]-I-S-\-Ãn-\-Ôpdw Cu P\-X-bpsS ]p\-c-[n-hm-k-Ãn-\v, Ahsc tZio-b-[m-c-bnse Gâhpw {][m-\-amb LS-I-am|n hfáÃp-Ð-Xn-\v, sIhnË ká|má FÌp-sN-àp-saÐv {]h-Nn-|mË\-ap-|m-hn-æ. sIhnË ]máe-saÒnse tJZ-{]-I-S\w XpS-cp-Ð-Xn-ª-s\-bm-Wv.


IpSpw-_-ªsf inYn-e-am-|n-b-Xn-\v, kap-Zm-b-ªse OnÐ-`n-Ð-am-|n-b-Xn\v amXm-]n-Xm-|-tfmSpw ktlm-Z-co-k-tlm-Z-c-Ñm-tcmSv Rªç ¢a bmNn-|p-Ðp.
BÇm-`n-am-\apè Hcp P\-X-bv|ptaã, kwkvIr-XnbpsS taã A]-am-\hpw Ah-tl-f-\hpw ASn-®-ev]n-®-Xn\v Rªç tJZn-|p-Ðp.
Cu tJZ-{]-I-S-\sà AXnsÒ AÌ-ü-Ã-bnã Dç-s|m-è-a-saÐv Rªç A`yáÄn-|p-Ðp.
\ap|v `mhn-bn-te|v t\m|mw, \ÛpsS Ncn-{X-Ãnã ]pXnb HtcSv Fgp-Xnt®á|mw.
Ign-¹-Im-esà A\o-Xn-Iç Hcn-|-ep-sam-cn-|-ep-am-háÃn-|p-I-bn-sæÐv \ap|v DdÔv hcp-Ãmw.
XtÉ-io-bcpw Aæm-Ã-h-cp-amb Fæm Bkvt{Xe-n-b-|mcpw Hcp-an®v Pohn-|p-Ð, Ahá|n-S-bnse Ak-a-Xz-ªç Cæm-bva-sN-àp-Ð- PohnXw \ap|v XpSªmw; Bbp-ünsÒ Imcy-Ãn-epw, hnZym-`ym-k-Ãnepw kmÚ-Ãn-I-\n-e-bn-ep-saæmw Ak-a-Xz-ª-fp-s¾-ÐXv t\cm-Wv.
]cm-P-b-sÔ-ºp-t]mb ]gb ]cn-lm-c-amá£-ªç|p ]Icw ]pXnb ]cn-lm-c-amá£-ª-fn-eqsS \ap|v aptÐ-dmw.

]c-kv]-c-_-lp-am-\-Ãn-sÒ, ]c-kv]c\në-b-Ãnepw ]c-kv]-c-I-S-a-bnepw A[n-jvSn-X-amb Hcp `mhn \ap|v cq]-sÔ-Sp-Ãmw.
Dev]Ãn F\vXp-X-sÐ-bm-bn-cp-Ðm-epw, Fæm Bkvt{X-en-b-|mcpw Xpey-]©m-fn-I-fm-bncn-|pÐ, Fæm-há|pw Xpey Ah-k-c-ª-fpè , Fæm-há|pw Xpey-DX-Ã-c-hm-Zn-Ã-apè Hcp `mhn-B-kvt{X-enb \ap|v ]Sp-Ãp-báÃmw.

háWm-[n-]-Xy-ÃnsÒ s]mbvap-J-ªç
`qX-Im-e-hp-ambn \mw kÏn-sN-tà-¾-Xp-s¾-Ðv, Aª-s\-sbmcp Imew Fæm kaq-l-ª-fp-tSbpw Ncn-{X-Ãn-ep-¾m-hp-saÐv {][m-\-a{Ìn Fæm-h-tcbpw HmáÛn-Ôn-|p-Ðp. AXm-b-Xv, D¾mb \jvSw BZn-hm-kn-Iç klnt® ]âq. sImtfm-Wn-b-en-kvâp-I-tfmSv \nªç ¢ant® ]âq. Rªç tJZn-®p, C\n \nªç `mhn-cq-]-sÔ-Sp-Ãn-bmã aXn, asâæmw ad-Ðp-I-f-bp-I. FÌn\v Cu ]ëm-Ãm]w FÐv tNmZn-|p-Ð-há|p-è-a-dp-]-Snbpw {][m-\-a{Ìn ]d-bp-Ðp-¾v. sXc-s¹-SpÔv {]Nm-c-a-th-f-bnã XmË \evInb Hcp-dÔv ]men-|p-I-bm-Wv. Iqº-Ãnã \Ðm \pwKem ^ntPm FÐ F½]Xv hb-üp-Im-cn-bpsS lrZ-b-t`-Z-I-amb IY {][m-\-a{Ìn hnh-cn-|p-Ðp-¾v. 1920-I-fpsS Ah-km\w P\n® Ahá|v cIvn-jn-Xm-|-tfm-sSm-Ãpè ssiihw HmáÛ-bp-¾v. \mev hb-üp-hsc \rÃ-Xm-f-kw-Ko-X-a-[p-c-amb Pohn-X-km-l-N-cy-ª-fnã{]-Ir-Xn-tbm-sSmÃv Fªns\ Ign-¹n-cp-Ðp-shÐv Ahá HmáÛn-|p-Ðp-¾v. 1932ã Ahá|v \mev hbüv am-{Xap-è-tÔmç t¢aIm-cy-D-tZym-K-ö-Ñmá hcn-Ibpw Ipºn-Isf I¾p-]n-Sn-|p-Ibpw ]nSn-®p-sIm-¾p-t]m-hp-I-bpw-sN-bvXp. Ip¹p-ªsf DtZym-K-ö-Ñmá Hcp {S|n--em|n sIm¾p-t]m-bn. AÛ-bp-tStbm A°-tÒtbm tcmZ-\-ªç Bcpw sNhn-s|m-¾n-æ. Ahsc Benkv \K-c-Ãnse Hcp henb hk-Xn-bn-te|v sIm¾p-t]m-bn. s{]mº-IvâvsN-àm-\m-sW-ÐmWv ]d-¹n-cp-Ð-Xv, AsX, kwc-¢n-|mË. shè-|m-cË Ip¹p-ªse kwc-¢n-|p-ÐXv Aª-s\-bm-Wv, Ahsc c¢n-Xm-|-fnã\nÐv IhásÐ-Sp-Ãn-ºm-Wv. \Ðm-bpsS Pohn-X-Ãnã]n-sÐbpw {]Xn-k-Ïn-I-fp-¾m-bn. Ip¹p-ªsf Ná®n\v ssIam-dmË Xocp-am-\n-®p. ká|má \bw AXn-\-\p-k-cn®p amdn. ]t¢ GXv Ná®v? GXv k`? Ip¹p-ªsf hcn-h-cn-bmbn \náÃn, FÐnºv ]d-¹p, GtXm hcn-bn-ep-è-há ItÃm-en-|-cm-Wv, thsdmcp hcn-bn-ep-è-há satÃ-Un-kvâm-Wv, C\nbpw thsdm-Ðn-ep-è-há CwKvfojv Ná®n-em-Wv. Aªs\ \tÐm-hnË ktlm-Z-cn-amcpw ktlm-Z-c\pw \tÐmhpw thsd k`-I-fn-em-bn. \tÐmhpw Hcp ktlm-Z-cnbpw satÃ-Un-kvâmbn; ktlm-Z-cË ItÃm-en-|\pw; AhnsS GtXm Ir-jn-bn-S-Ãnã Abmç Hcn-S-b-\m-bn. icn|pw CS-bË! a®p-\Ë Hcp ItÃm-en|m ]mXn-cn-bm-bn.

Htc A°sÒ AÛ-bpsS a|ç Ncn-{X-Ãnse Gâhpw henb thdm-|q-dnÐv hn[n-|-sÔ-ºp. ]Xn-\m-dm-asà hb-ünã\tÐm Hcp hoºp the-|m-cn-bm-bn. AÛ-a-cn-®-X-dn-bm-sX, _Ïp-|fpw IpSpw-_mw-K-ªfpw thdn-º-X-dn-bmsX ISpà Gen-tbm-jÐv hnt-[-b-bm-|-sÔº Bbn-c-ª-fnã Hcp-hfmbn Ahç Pohn-®p. \tÐm-hnsÒ sNdn-sbm-cm-hiyw {][m-\-a{Ìn DÊ-cn-|p-Ðp¾v: IpSpw-_-ªç- Ahthás]SmsX kwc-¢n-|p-ÐXv hfsc {][m-\-am-Wv. \ap|v Npâpw Aev]w kvt\lw D¾m-bn-cn#-I-Ip-ÐXv \æ-Xm-Wv. B kvt\lw Xe-ap-d-I-fn-eqsS ssIam-dp-ÐXpw \æ-Xm-Wv. AXmWv \ap-|m-\Îw \evIp-Ð-Xv.

{][m-\-a{Ìn ]d-bp-Ð-Xp-t]mse CXv Bbn-c-ª-fnã Hcp IY-am-{Xw. AXv tIç|mË kÑ-\üv ImWn® {][m-\-a-{Ìn-bpsS am\-hn-I-Xsb \ap-|w-Ko-I-cn-|mw. ]t¢ , tIh-e-amb am\-hn-I-hmZw sIm¾v ]cn-l-cn-|m-hp-Ð-Xæ km{am-Py-Xz-ÃnsÒ ImºmfZpsë-bvXn-Iç. Hcp tJZ-{]-I-S-\-tÃmsS Xocp-Ð-Xæ Bkvt{X-en-bË Kh-sÂÒnsÒ Npa-X-e. Cu P\-Xsb ]p\-c-[n-h-knÔ-n-t|-¾-Xp-¾v. AXn\v Hcp ]mSv ]Ww thWw. shè-|m-cp-sS-bn-S-bnãap-dp-ap-dpÔv XpS-ªn-bn-ºp-¾v. ]¾mtcm FtÌm sNbvXp-shÐv sh®v, Rª-sf-Ìn\v Ahsc ]p\-c-[n-h-kn-Ôn-|Ww? Rª-fpsS ]Ww FÌn\v AXn\p th¾n Zpáhybw sNàWw? Rª-fpsS Ah-k-c-ªç FÌn\v ]mgm-|Ww? ]pXn-b-X-e-ap-d-bn-se-sh-è-|má Zn|p-I-bm-Wv. Hcp Xc-Ãn-epè [\-k-lm-bhpw A`n-e-j-Wo-b-a-sæ-ÐmWv tlmt©m-ªnã Xma-kn-|pÐ kvâohv ]d-bp-Ð-Xv. tJZ-{]-I-S\w t]mepw \nb-a-hn-t[-b-a-sæ-ÐmWv kvâohnsÒ A`n-{]m-bw. tJZ-{]-I-S-\-sams| Bhmw, ]t¢ [\-k-lm-bw, AXv XnI®pw A\m-h-iy-am-sWÐv {^nâvkv ]d-bp-Ðp. ]¾p-è-há hcp-Ãn-sh-®-XmWv hn\-sbms|; AXn\v CÐp-è-há FÌp ]ng-®p-sh-ÐmWv {^nâvknsÒ tNmZyw.

Cu tNmZy-amWv kwh-c-W-{]-iv\-Ãnepw k®má dntÔmáºn-tÑepw CÌybnepw tIºp-sIm-¾n-cn-|p-ÐXv . háWm-[n-]-Xy-ÃnsÒ s]mbvap-J-ª-fmWv \msa-hn-sS-bpw ImWp-Ð-Xv, Ata-cn|-bnepw bqtdm-Ônepw Bkvt{X-en-b-bnepw CÌy-bnepw Fhn-sS-bpw. Ahá|v Fhn-sSbpw Htc i_vZw, Htc apJw, Hsc hmZw. Ah-km\w Hcp tJZ-{]-I-S-\w. ]t¢, Ah-cpsS kÚ-Ãnã sXmºp-I-fn-|-cp-Xv. Idp-Ã-hsÒ apXp-Inã Nhnºn AhË Duân-sb-Spà kzÃp-h-I-IçssI-hn-Sp-I-bn-æ. ]t¢, Ncn-{X-ÃnsÒ sXâmb B\p-Iq-ey-ªçt\-Sp-Ðh-h-cm-cm-bmepw Ahá AXn-\pè ]ng-\-evtI-¾n-h-cnI kzm`m-hnIw am{Xw. AXnã\n-Ðp-è-c-¢-t\-Sp-Ð-Xn-\p-è-a-c-W-sh-{]m-f-ª-fmWv km{am-Py-Xzhpw shè-ta-[m-hn-Xzhpw {]I-Sn-Ôn-®p-sIm-¾n-cn-|p-Ð-Xv. AXn\p Ahá|v Iqºv \nev|p-Ð-há, ssk\n-I-Xm-h-f-ª-sfm-cp-|p-Ð-h-cm-bm-epw, D-S-Ú-Sn-I-fpsS amkva-cn-I-X-bnã hoWp-t]m-hp-Ð-h-cm-bmepw kzÌw ss]Xr-Ihpw AkvXn-Xzhpw ad-Ðp-t]m-hp-Ð-h-cm-Wv. ]nXm-hns\ Xèn]-Ô-d-tb¾n hcp-ÐXv Ncn-{X-Ãnã GXp-L-º-Ãn-emWv \ymam-bn-Ão-cpI?

kn. ]n. A_q-_-|á, XWã, taÔ-bqá
944787569


 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy