Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 3 | e|w 1 | k]vXw_ 2008|
lrZbns \ndw
{io-]m--Xn-

 

lrZbÃnsÒ \ndsaÌmWv
AXn\v hn]vfhÃnsÒ
\ndamsWÐv NphÐ
jáºnº amjv ]d¹p XÐp.
Aæ, ImhnbpsS \ndamWv
XmSn \c®,NÎ\|pdnbWn¹
B a\pjvbË ]dbpÐp.
AsXªs\ lrZbÃn\v
]t¾ JZdnsÒ \ndhpw
aWhpamWtæm FÐmWv
Ae|ntî jáºnº
t\Xmhv ]d¹Xv
]t¢,
lrZbÃn\v Iodnapdn®
BtKmfoIcWÃnsÒ
\ndamsWÐv \o ]dbpÐp,
c¾v lrZbªç XÛnã
tXm|nã \nÐv shSnbp¾
]d|pÐ AIeaps¾Ðpw
\osbsÐ ]TnÔn®p.
Ccp¾ apdnIfnã h®v,
\osbSpà kv\mÔpIfnã-
\nsÒ lrZbÃnsÒ
\ndw hy~ambncpÐp.
AXn\v \o XsÐ
_ensImSpà a\pjy-
c~ÃnsÒ \ndamWv
Ccp¾p NphÐ \ndw.

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy