Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   
Cu e|Ãnã....
hmeyw 3 | e|w 1 | k]vXw_ 2008 
 
]pXnb hmb\|má|p th¾n apË e|w.   
Fs \--X ln-a-n-eq-sS .....
\n-î-Öam-b X-SmIw
{]-im-Ìam-b a-¹nã
kv-\m-\w sN-àp-Ð [m-\y-|-Xn-cpIç
F-sÒ hn-cp-Ðpim-e A-\p-Kr-lo-Xw.

A-sm-n-ense Ipn
{]W-b-ÃnË aqáO-bnã
Hcp \nanjw NphSv ]ngN-®-XnsÒ \mÚv
apf-®-XmImw
IpSn-e-X-bpsS Icm-f-X-bnã

-\na\w
IZ-\-Ãn\v \ocm-Sm-\mWv
IÁo-cnsÒ ISã,
HmáÛ-Iç Xmtem-e-am-Sp-Ð-Xv
hnlz-e-X-I-fpsS Du¹m-en-emWv,

cN\Iç ¢Wn|pÐp, Hm½sse\nembn kaáÔn|mw
ChnsS ¡n|v sNàpI.
--


© 2006, Thanal Online, Designed & Hosted By: Web Circuit india.