Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006-sXcphnse kÏy
hnjvWp-\m-cm-b-WË \Úq-Xncn
 

Xn-cp-andvYp tabp-Ðn---
X-Ú-e-|m-f-b-Ìn-bnã;
Ccpç tabsº hoYn-bnã!
-
-
-tX-Sp-Im-Ço-b-aq-ey-ªç
-\-ap-|o-]mX \of-th;
-tX-Sn-bm-seÌp InºnSm?
A-S¹ angn-tbmtS Rm-
\-]-tcm-¢m-\p-`q-Xn-tbm-
á-Ã-e-bp-tÐ-c-an-ª-s\,
-
-
-I-Ámb IÁmã-|m-Wm-hq
-\nsÐ-±o-hn-X-k-Xy-ta!
sX-cphpw \nsÒ-b-Ú-ew.
-
-B-inüv tkmZ-co, ]nsÐ-
Xm-©ç|pw kzkvXn tkmZ-c!
`{Zw ]tiya káh-Zm.
-
-
-C-Ðmá-±n-tX-\-ap-XãsIm-
-¾-æn-bo-_v`-h-km-K-cw
-\nªç Xm¾pÐp tIh-ew?
-Atb, Poh-c-l-ky-Ãm---
-e-Ìá-ê-Xv\n-bp-amI \o,
]q-Itº ]cn-]qá-Á-X,

(A-sæ-©n-en-cp-fnã, ]®-
shè-Ãnã XsÐ-b-ætbm
-D]vXw _oP-aP, -Xzbm? )
-
-a-d-\o-ªn-sbmco hmgvhnË
s]mcpç I¾p hnSásÐm-sc-
-Ðpç-|-ÁnW Xpfp-Ú-th,
-
-tate sNÌo-bp-d-ªp-Ð-
-hnZyp-Xv|-Ún-Iç s]mºp-am-
-dm¹p hoipÐp Imâp-Iç!
-
-
(]m-bpÐq acWw Imânã;
-Nn-|mtKm, Znæn, {Iwen\pw
-]pI-bnã s]mªn apª-th.)
-
-]-I-®p-\n-evs|mem ]mÍ,
h-gn-h-|'Ã-]m-b-'sa-
-Ð-cp-f-ÔmSp Im½I-\o!

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy