Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006
s]mÐv
F.-sI.-]o-Xmw-_-cË
 

-s]mÐp-cp-Ip-Ðq, Ihn--
`m-h-\-bpsS ]Iã-
s®-©-\ã-®-ºn-|p-ènã
-]-Ãc amâm-hp-Ðq
-
-
s]m-Ðm-S-b-Wn-s¹m-cm-
]m-c-h-iy-ÃnË apÐnã
-]n-¹nb tImº½-km-cn-
-b-Wn-¹-{]m-cm-_v[-ÃnË
-]-cn-tZ-h\w: "hájw
c-¾-c-bm-bo-\nªç
]-Wbw sht®m-scsÒ
]¾-ªç hmªn-Ã-cq".
-
-
-Pohn-X-t¡-i-ÃnsÒ
amâp-c-|-ænã, an®--
-aq-ey-am-bvÃn-f-ªp-am
-Ihn sNmæpÐq sasæ:
"I\Iw aqew, ]nsÐ
Im-an\n aqew \mºnã
I-elw ]e-hn-[-
sa-Ðtæm Ihn-hm-Iyw.
-AXn-\mã s]mtÐ ssIbnã
Im-Xnepw Igp-Ãn-epw
-hn-\-bm-bvÃocpw kzáÁ--
s|mXn \obp-t]-¢n-|q".
-hn-XpÚw Np¾nã-\n-Ðpw
-hn-d-bmá-Ðp-Xná,-Ð-tÔmç
-hn-\-bm-\zn-X-ª-fmw
-hm|nsÒ Xo\m-Úp-Iç:
"s]m-Ðn-t\m-sS-\n-|p-è-
sImXn Rm\p-t]-¢n-|mw
s]m-tÐ-sb-Ðn-\n-sbsÐ-
-hn-fn-|m-Xn-cp-Ðm-epw".

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy