Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006

aÈyw
IqÃmfn KwKm-[-cË
 

IS-en-\-Sn-bnã Hcp aÈyw
-háÁ-ª-fpsS Ib-Ãnã \ocm-SpÐ Hcp aÈyw
-]qÃp \nev|pÐ Ccp-ºnã
{]-Wbw t]mse-
sasæ-sasæ-
sN-dp-Nn-æ-I-f-\-|p-Ðp
-H-cn-|epw Dd-ªmà Pe-Po-hn-Xw
-Im-ev]-\n-I-amb Xncn-®-dn-hv
-Xn-I®pw
-
-a-Èy-ªç|v Al-©mcw IqSp-X-em-Wv
-Ah InWá a-Èy-ªsf ]pOn-|p-Ðp
-a-Èy-ªç|v ISã XsÐ thWw
-InWá kvt\-l-ÃnsÒ AS-bm-f-a-æ-
-FÐmã InWá, ISã FÐn-h-bnã
H-fn-¹n-cn-|pÐ Hcp Zp:Jap-¾v
-XWp-à hnIm-c-ªç
-Fæm CSn-ap-g-|-ª-fn-epw.
-
-HSp-hnã aÈyw IS-en\pw InW-dn\pw th¾n
Ae-bp-I-bm-Wv.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy