Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006

ss]XrIw--
ssN{X
 

-RmË k³-cn-|p-I-bm-bn-cp-Ðp
-bp-Km-Ì-c-ª-fn-eq-sS,
-H-fn-®n-cpÐ alm-ta-cp-hnsÒ-
-`o-a-amb thcp-Iç-tX-Sn
-
-
-aÁns\ Inf-®p-a-dn®v
RmË DuáÐn-d-ªn
-Xn-f-®p-a-dn¹ aÁnsÒ Dèw ]pWá-Ðv
-D-cp-Inb amwk-]n-WvU-ambn
-Rms\m-gp-Ip-I-bm-bn-cp-Ðp
-
-
-HSp-hnã,
ssIsb-Ãn-Ôn-Sn-®Xv
-Hcp IqâË thcnã!
ssIbnã Inºnb Iæp-sIm¾v IpÃn
-B-¹m¹p IpÃn...
-th-cnã-\nÐv tNmc-sbm-gp-In,
-No-¹p-\m-dpÐ amwkhpw
-]-¹n-s|ºv t]mepè Fæpw
-Hcp bpK-ÃnsÒ t\áà Ah-injvSw t]mse.......
thsd-sbm-Ðp-anæ;
D-èn-te|v ,
ho¾pw Dèn-te|v
C-d|n t\m|n..
shdpw Hcp Zzmcw
-Cæ,
Ahá \ap-|mbn
HÐpw \evIn-bn-æ.

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy