Home | About | Forum | Guest Book | English Version | Font

   
   

IhnXIç

hmeyw 1 | e|w 1 | amá®v 2006

IÁocnsÒ cpNn--
ssN{X 
 

-FsÒ IÁoá hogp-tÚmç
`q-an|v s]mèp-Ð-Xm-bpw
-AXnsÒ `oa-amb ]pdw]m-fn
-D-cp-In-sbm-en-|p-Ð-Xm-bpw
-F-\n|v tXmÐm-dp-¾v.
-
-
-AXv `oI-c-ambn Ae-dp-tÚmç
-IS-ep-Iç CfIn adn-bp-tÚmç
-A-Xn\v apI-fnã
\o-ºnb \J-ª-fp-ambn \o
s]mºn-®n-cn-|p-Ðp.
\nsÒ s]mºn-®n-cn-bnã
FsÒ IÁp-\oá
t]-am-cn-bmbn s]àp-Ðp
-AXv \nsÐ i]n-|p-Ðp-¾m-bn-cp-Ðp.
sNÚn® apSnbpw
Igp-IsÒ IÁp-I-fp-apè \nsÐ-
.********************
FsÒ IÁo-cn\v DÔ-æ, a[p-c-a-æ-
-N-hátÔm Ibvt]m Aæ-
-A-Xn\v Zp:Jª-fpsS cpNn
-Pohn-X-ÃnsÒ cpNn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Back  
 

© 2006, XWã Hm½sseË, cq]IãÔ\bpw km¢mXvImchpw : sh_v káI>ºv CÌy